Přihláška za člena ČNS

Online přihlášku můžete vyplnit níže.

Pokud chcete přihlášku odeslat poštou nebo e-mailem, příslušné formuláře najdete zde:
Přihláška za člena ČNS (Soubor .pdf ke stažení)
Přihláška za člena ČNS (Soubor .xls ke stažení)

Podrobné informace k členství v ČNS

Základní údaje

Trvalé bydliště
Doručovací adresa
Ostatní


Pokud pobočku nevyberete, bude Vám přidělena dle adresy trvalého bydliště.

ANO

Informace k platbě členského příspěvku
Příspěvek se platí za příslušný kalendářní rok.
Částka Kč – 600,- pro tuzemské členy
Částka Kč – 800,- pro zahraniční členy

Ve prospěch účtu – 3099380237
Kód banky – 0100
Zpráva pro příjemce – uveďte Vaše jméno!
V. symbol – při první platbě nevyplňujte (bude Vám přiděleno členské číslo)
K. symbol – 0379
S. symbol – rok zaplacení členského příspěvku

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami České numismatické společnosti.
Zavazuji se, že budu dodržovat zásady sběratelské etiky a vyvaruji se všech činů, které by porušovaly cíle a poslání společnosti.

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich zpracováním a uchováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výhradně pro účely spojené s činností společnosti.

Jsem si vědom, že právoplatným členem ČNS se stávám až na základě podání přihlášky a uhrazení členského příspěvku.