Přihláška za člena ČNS

    Online přihlášku můžete vyplnit níže.

    Pokud chcete přihlášku odeslat poštou nebo e-mailem, příslušné formuláře najdete zde:
    Přihláška za člena ČNS (Soubor .pdf ke stažení)
    Přihláška za člena ČNS (Soubor .xls ke stažení)

    Podrobné informace k členství v ČNS

    Základní údaje

    Trvalé bydliště
    Doručovací adresa
    Ostatní


    Pokud pobočku nevyberete, bude Vám přidělena dle adresy trvalého bydliště.

    ANO

    Informace k platbě členského příspěvku
    Příspěvek se platí za příslušný kalendářní rok.
    Částka Kč – 600,- pro tuzemské členy
    Částka Kč – 800,- pro zahraniční členy

    Ve prospěch účtu – 3099380237
    Kód banky – 0100
    Zpráva pro příjemce – uveďte Vaše jméno!
    V. symbol – při první platbě nevyplňujte (bude Vám přiděleno členské číslo)
    K. symbol – 0379
    S. symbol – rok zaplacení členského příspěvku

    Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami České numismatické společnosti.
    Zavazuji se, že budu dodržovat zásady sběratelské etiky a vyvaruji se všech činů, které by porušovaly cíle a poslání společnosti.

    Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich zpracováním a uchováním ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výhradně pro účely spojené s činností společnosti.

    Jsem si vědom, že právoplatným členem ČNS se stávám až na základě podání přihlášky a uhrazení členského příspěvku.