Archivní a spisový řád ČNS

Výbor České numismatické společnosti vydává ve smyslu čl. VI Stanov Archivní a spisový řád ČNS. Tato vnitřní norma stanoví stupeň důležitosti písemností a jejich uspořádání v archivu.

Archivní a spisový řád ČNS používá tyto pojmy:

Spisová značka – číselný symbol sloužící k jednotnému označení jednotlivých druhů písemností.

Skartační znak – alfabetický symbol ,,A“, ,,V“ a ,,S“

  • A písemnosti k trvalému uložení v archivu
  • V písemnosti, u kterých je nutno provést vytřídění k trvalému uložení v archivu, respektive ke skartaci
  • S písemnosti, které po uplynutí stanovené lhůty je možné skartovat

Skartační lhůta – počet roků, po které musí být písemnosti uloženy v archivu.

Za označení písemností spisovou značkou, skartačním znakem a skartační lhůtou odpovídají pracovníci předávající písemnosti do archivu.

Pokud jsou archivní materiály vedeny v digitální podobě:

  • archivují se v souborech, ukládaných do adresářů označených podle níže uvedených spisových značek
  • v případě změny v osobě osoby, vedoucí archiv, jsou příslušné nosiče součástí předání funkce nově ustanovenému pověřenému členu Výboru ČNS nebo pobočky
  • Výbor ČNS může stanovit, které digitálně zpracované archiválie mu mají být předány formou elektronického dálkového styku.
Spisová značkaDruh písemnostiSkartační znaky a lhůty
0Společnost

Založení společnosti

01.1Společenská smlouva nebo zakladatelská listinaA
01.2Živnostenský list nebo koncesní listinaA
01.3Výpisy ze spolkového rejstříkuZrušení společnostiA
02Písemnosti o příčinách a průběhu likvidaceOrganizační řídící normyA
03.1StanovyA
03.2Normy a řády organizační povahyA
03.3Metodické pokyny vlastníA
03.4Vnitřní pokynyPředávací listiny, seznamy, protokoly, záznamyV 5
04.1Protokoly o předání a převzetí funkcíA
04.2Seznamy vlastní – kontaktyA
04.3Zahraniční stykyOrgányA
05.1KonferenceA
05.2RadyA
05.3VýboryA
05.4Předsednictvo výboruA
05.5KomiseA

Pobočky

Založení pobočky

06.1Společenská smlouva nebo zakladatelská listinaA
06.2Živnostenský list nebo koncesní listinaA
06.3Výpisy ze spolkového rejstříkuZrušení pobočkyA
07Písemnosti o příčinách a průběhu likvidacePředávací listiny, seznamy, protokoly, záznamyA
08.1Protokoly o předání a převzetí funkcíA
08.2Zahraniční stykyOrgányA
09.1Výroční členské schůzeA
09.3VýboryA
1Činnost společnosti
11PublikaceA
12MedaileA
13Konference, výstavyAukceA
14.1Zápisy, protokolyV10
14.2Aukční katalogy vlastní (ukázky)A
14.3Průvodní dokumentaceDějiny společnostiS 5
15.1Kroniky, význačné události, jubilea, článkyA
15.2Diplomy, čestná uznáníA
15.3Filmy a fotografieA
15.4Ostatní písemnostiV 5
2Tiskopisy
21Tiskopisy vlastní (ukázky)A
22OstatníS 3
3Razítka
31Otisky razítek organizaceA
4

Členská základna

41Kartotéka členůA
42Přihlášky členůS 30
43Evidence čestných členůA
44Evidence vyloučených členůA
45Evidence odhlášených a zemřelých členůS 10
46Rozbory členské základnyS 5
5ÚčetnictvíÚčetní doklady
51.1Roční účetní závěrka, výroční zprávaA
51.2Výpisy účtůS 10
51.3FakturyS 10
51.4Pokladní dokladyS 10
51.5Pokladní bloky a účtenkyS 3
Účetní evidence
52.1Výkazy zisků a ztrát za období roční a delšíA
52.2Půjčky poskytnutéV 10
52.3Hospodaření pobočekV 10
52.4Účetní deníkyS 10
52.5Pohledávky a závazkyS 10
52.6Doklady o předání účetních písemnostíS 10
52.7Dokladové revize (zápisy)DaněS 5
53.1Daňová přiznání řádná, dodatečná a opravnáS 10
53.2Daňové prohlášeníS 10
53.3Výkazy, výměry a změnyMzdy a platyS 5
54.1Daň ze mzdy (veškeré písemnosti)S 10
54.2Dávky nemocenského pojištěníS 10
54.3Výplatní listiny (nenahrazují-li mzdové listy)S 5
6

Zaměstnanecké záležitosti

61Osobní spisyS 45
62Mzdové listy nebo písemnosti, které je nahrazujíS 45
63DohodyS 45
7

Archivní a spisová služba

71Skartační řízeníA
72Archivní knihaA
73Seznamy archiválií odevzdaných do archivu a protokolyA
74Skartační návrhy a protokolyV 10
75Výpůjční knihaV 10
76Výpůjční lístekS 1
8Inventarizace:
81Mimořádné inventarizace ke dni vzniku nebo zrušeníA
82Inventurní soupisy a protokolyV 5
83Odpisy a odpočtyS 5
84Inventární kartyS 5
9

Korespondence

91Knihy došlé a odeslané poštyV 10
92ZávažnáA
93Poboček ČNSV 5
94ČlenůS 5
95OstatníS 5
10Smlouvy
101ObchodníA
102DarovacíV 10
103NájemníV 5

Aukční a spisový řád ČNS byl projednán a schválen 3. Radou ČNS dne 23. 10. 2021

Účinnosti nabývá od 1. 11. 2021