Zásady pro přijímání členů a zánik členství Česká numismatická společnosti, z.s.

(zkratka ČNS)

Výbor ČNS vydává ve smyslu čl. II Stanov tyto Zásady pro přijímání členů a zánik členství.

Čl. I Členská základna ČNS

Členskou základnu ČNS tvoří řádní a čestní členové ČNS. Členská základna je registrována na pobočkách ČNS a v centrální evidenci na sekretariátu ČNS. Dokladem registrace člena ČNS je Přihláška za člena ČNS
(Příloha č. l) a Kmenový list člena ČNS (Příloha č. 2). Originál Přihlášky za člena je uložen v centrální evidenci, kopie u příslušné pobočky ČNS, která je jí posílána ústředím v okamžiku přijetí nového člena. Na základě přihlášky je vystaven Kmenový list člena, který je evidován v centrální evidenci a druhý u registračního místa, tj. u příslušné pobočky.

Čl. II Orgány činné v přijímacím řízení

1. Přijetí nových řádných členů ČNS – občanů České republiky schvalují výbory poboček.
2. Přijetí nových řádných členů – cizích státních příslušníků, osob bez státní příslušnosti, tuzemských
i zahraničních kulturních a vědeckých institucí schvaluje Výbor ČNS.
3. Čestné členství – viz čl. III, odst. C
4. Znovupřijetí osob, kterým bylo zrušeno členství, nebo byly vyloučeny, je řešeno příslušnými ustanoveními Disciplinárního řádu.

Čl. III Přijímání řádných členů ČNS

A. Členství v ČNS (čl. II, odst. (1), (2), (4) Stanov)

1. O členství v ČNS může zažádat fyzická osoba starší 18 let – občan České republiky, cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti. Členství v ČNS vzniká na základě podání a schválení Přihlášky za člena ČNS a dnem úhrady členského příspěvku na daný rok. Výši členského příspěvku na příslušný rok schvaluje Rada a Konference ČNS.
2. Osobní údaje člena bude ČNS zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 – Poučení o ochraně osobních údajů (Příloha č. 3).
3. Člen si může k registraci zvolit kteroukoli pobočku v republice, popřípadě mu bude pobočka přidělena podle trvalého bydliště a může navštěvovat akce pořádané ostatními pobočkami nebo ústředím ČNS.
4. Způsob evidence zájemců o členství je v pravomoci poboček. Nutné je zachovat pravidlo zájmu
o numismatiku. Nový člen je seznámen s právní předpisy vztahující se na členy ČNS, s právy a povinnostmi řádných členů ČNS vyplývajícími ze Stanov a organizačních norem ČNS.
5. Požádá-li člen pobočky o převod do jiné pobočky, zašle pobočka žádost o přestup na sekretariát ČNS. Ten provede změnu v centrální evidenci a vyrozumí přejímající pobočku.
6. Tuzemské a cizí kulturní a vědecké instituce se mohou stát řádnými členy ČNS po schválení Výborem ČNS. Návrhy na přijetí organizací s regionální působností předkládají výbory příslušných poboček.
7. Řádným členem ČNS se nemohou stát právnické osoby mající oprávnění k provozování obchodní činnosti v oblasti numismatiky a jí příbuzných oborech.
8. O udělení souhlasu se znovupřijetím osob, kterým bylo zrušeno členství v ČNS, nebo byly vyloučeny z řad členů ČNS (viz Disciplinární řád), může rozhodnout pouze ten orgán, který kárné opatření udělil. Po udělení souhlasu může být zahájeno nové přijímací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními těchto Zásad.
9. Členství v ČNS je prokazováno platnou průkazkou člena ČNS vydanou Ústředím ČNS nebo potvrzením o zaplacení členského příspěvku pro daný kalendářní rok.

B. Ukončení členství v ČNS (čl. II, odst. (5) Stanov)

Členství v ČNS zaniká:
a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého
b) omezením způsobilosti k právním úkonům
c) vystoupením člena
d) zrušením členství
e) vyloučením – je nutné doložit písemným rozhodnutím příslušného pravomocného orgánu (Výboru pobočky, Výboru ČNS, Rady nebo Konference delegátů)

V případě zániku členství zasílá pobočka vyrozumění do centrální evidence s uvedením důvodu zániku členství.

C. Čestné členství (čl. II, odst. (3)

1. Čestné členy schvaluje Konference delegátů. Návrh Konferenci předkládá Výbor ČNS na základě svých návrhů nebo návrhů z poboček.
2. Čestné členy poboček ČNS schvaluje Výroční členská schůze na základě návrhu Výboru pobočky.
3. Čestní členové obdrží jmenovací dekret, zpravidla při význačném osobním jubileu nebo výročích ČNS (poboček) a dále obdrží legitimaci čestného člena.
4. Čestní členové jsou v seznamu členů uváděni na předním místě, jsou zváni na všechny významné akce ČNS apod.
5. Práva a povinnosti čestných členů ČNS jsou obdobná jako u řádných členů ČNS
6. Čestní členové ČNS jsou osvobozeni od placení členských příspěvků se zachováním všech výhod z placení členských příspěvků plynoucích.
7. Čestní členové poboček mohou být osvobozeni od placení pobočkových interních příspěvků. Dále jsou také osvobozeni od placení členských příspěvků.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

Přílohy:
č. 1 – Přihláška za člena ČNS
č. 2 – Kmenový list člena ČNS
č. 3 – Poučení o ochraně osobních údajů

Zásady pro přijímání členů a zánik členství byly schváleny Radou ČNS 3. října 2020 a tímto dnem nabývají platnosti.

 

 

 

Příloha č. 3

​Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů členů je Česká numismatická společnost, z.s. (dále ČNS)

Souhlas se zpracováním osobních údajů
ČNS osobní údaje člena zpracovává v rozsahu nezbytném pro výkon oprávněné činnosti spolku, a to konkrétně pro následující účel: evidence členské základny a výběr členských příspěvků, zajištění spolkové činnosti při naplňování účelu spolku, kontaktování člena při zajištění spolkové činnosti, evidence účastníků akcí pořádaných spolkem.
ČNS o členovi zpracovává
osobní údaje: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště a doručovací adresa, fotografie, telefon, e-mail.
služební údaje: evidenční číslo člena ČNS
účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
Člen oznámí ČNS případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
ČNS členovi na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky ČNS a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů ČNS vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Registrovaný člen může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči ČNS žádný dluh a nepřeje být nadále jejím členem.
Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu ČNS.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na členy výboru ČNS a členy Revizní komise.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k datům je chráněn přístupovým heslem, které splňuje náležité parametry.