Zásady hospodaření s prostředky

(zkratka ČNS)

Výbor České numismatické společnosti vydává ve smyslu čl. V, odst. (5) Stanov tyto zásady pro hospodaření s prostředky ČNS.

A. Všeobecně

1. Majetek ČNS a poboček tvoří jak věci hmotné, tak i finanční prostředky získané v rámci řádné činnosti. Nehmotný majetek tvoří pak autorská práva a programová vybavení počítačů.
2. Výbor ČNS i pobočky jsou povinny spravovat majetek s péčí řádného hospodáře. Orgány ČNS i všichni funkcionáři jsou zejména povinni provádět veškerá opatření, aby majetek jim svěřený byl vzhledem ke svému společenskému poslání zachován, rozšiřován, účelně rozmístěn a využíván.
3. Za správu majetku odpovídá Výbor ČNS, pobočky a jejich funkcionáři ve smyslu Stanov ČNS, pracovníci ČNS a funkcionáři poboček ve smyslu a rozsahu jim svěřených pravomocí a funkční činnosti a dále všichni, kteří na písemné potvrzení převzali některé hodnoty z majetku ČNS.
4. K ochraně majetku jsou ČNS a pobočky povinny využít všech právních prostředků, zejména domáhat se ochrany vlastnického práva proti neoprávněným zásahům. Uplatňovat náhradu škody proti těm, kteří za ni zodpovídají i proti těm, kteří škodu způsobili úmyslně nebo z nedbalosti neplnili povinnosti směřující k zabránění či odvrácení škody.
5. Pokud hotové finanční prostředky překračují dlouhodobě částku 2000 Kč, je pobočka povinna založit běžný účet u některého peněžního ústavu.
6. V otázkách odpovědnosti platí ustanovení Občanského zákoníku a Zákoníku práce.

B. Evidence majetku

1. Řádná evidence majetku ČNS a poboček ve smyslu Stanov je jedním z předpokladů jeho správy a ochrany. Povinnost evidence majetku v sobě zahrnuje zejména:
– evidovat majetek v operativní evidenci v hmotných jednotkách
– evidovat majetek účetně v peněžních jednotkách
– zjišťovat inventurami skutečný stav majetku
2. Při převodech, zápůjčkách nebo likvidaci majetku ČNS nebo pobočky je nutno sepsat příslušný protokol nebo hospodářskou smlouvu za účasti předávající i přebírající strany.
3. Při zjištění manka nebo škody způsobené na majetku jsou povinny ČNS i pobočky vymáhat bez průtahů náhradu a to proti osobám, které za manka nebo škody odpovídají. Pokud ČNS nebo pobočka nedosáhla náhradu škody dohodou, je povinna se obrátit na soud.

C. Evidence a distribuce prodejného materiálu

1. Literatura, odznaky, medaile a pamětní mince budou podle druhů a ceny evidovány na skladových kartách.

D. Evidence a distribuce pamětních mincí

1. Pokladník nebo osoba pověřená výborem distribucí pamětních mincí vybere od členů, proti potvrzení, zálohy na příští mince. Potvrzenky čísluje zvláštní řadou. Vybranou hotovost ukládá postupně na účet pobočky
2. Po emisi pamětní mince vyzvedne pokladník nashromážděné prostředky a zakoupí mince v příslušné bance. Mince předá proti podpisu distributorovi
3. Distributor vydá pamětní mince proti zálohové stvrzence.
4. Přidružené stvrzenky a příjmové doklady uchovává pokladník jako účetní doklady.

E. Účetnictví a účetní doklady

1. ČNS a pobočky jako spolky vedou účetní a agendu dle zákona 563/91 Sb. Zákon o účetnictví.
2. ČNS a pobočky ověřují ke dni řádné nebo mimořádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Podrobnosti inventarizace stanovuje §29 a §30 zák. 563/91 Sb.
U peněžních prostředků se provádí inventarizace nejméně čtyřikrát ročně.
3. Účetní písemnosti ukládají, vyřazují a skartují účetní jednotky podle předem stanoveného pořádku ve spisovně po dobu stanovenou uschovacími lhůtami. Podrobnosti stanovuje zejména §31 a §32 zák. 563/91 Sb.

F. Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob upravuje Část druhá vyhlášky zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

§ 25, odst. 1, písm. zo) říká, že členský příspěvek je nedaňovým nákladem, pokud je u příjemce tento členský příspěvek od daně z příjmu osvobozen.

(1) Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

zo) členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně

G. Živnostenské oprávnění

Spolek upravený § 214 a násl. NOZ je ze své povahy neziskový. Ve smyslu § 217 odst. 2 NOZ může spolek v rámci provozování vedlejší hospodářské činnosti podnikat nebo provádět jinou výdělečnou činnost. Podle § 217 odst. 3 NOZ pak lze zisk z činnosti spolku použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Pro vedlejší hospodářskou činnost spolku je vydáno živnostenské oprávnění:
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

H. Internetové bankovnictví

Úhradu přijatých faktur i hotovostní platby podléhají internímu schválení vždy minimálně dvěma členy Výboru ČNS, uvedenými ve veřejných listinách (předseda, jednatel, hospodář). Platební příkaz při on-line styku signuje hospodář samostatně a to do maximálního denního limitu 100 000 Kč.
Norma byla schválena Radou ČNS dne 15. října 2022 a platí ve smyslu pozdějších zapracovaných doplňků (vytištěných kurzívou).