Jednací řád České numismatické společnosti, z.s.

(zkratka ČNS)

Výbor ČNS vydává ve smyslu čl. VI Stanov Jednací řád. Tato vnitřní norma upravuje a definuje základní charakteristiky činnosti orgánů ČNS (viz čl. VI Stanov) v oblasti Jednacího pořádku.
Z jednání všech orgánů ČNS může být pořizován zvukový a obrazový záznam. O jeho pořízení musí být všichni účastníci jednání předem informováni. Záznamy z jednání slouží pouze pro účely ČNS.

A. Konference delegátů (čl. V, část A Stanov)

1. Odstupující Výbor ČNS je povinen zajistit konání konference organizačně a pobočky informovat písemně:
a) 2 měsíce dopředu o přípravě kandidátky nového Výboru ČNS a Revizní komise ČNS
b) 2 měsíce dopředu o termínu konání konference.
Konference se mohou aktivně účastnit členové Výboru ČNS a delegáti zvoleni pobočkou ČNS. Delegáta pobočky ČNS může zastoupit zvolený náhradník z řad členů příslušné pobočky. Člen Výboru ČNS je nezastupitelný.
Delegáti na konferenci jsou voleni podle klíče. Na každých 50 řádných členů pobočky připadá jeden kandidát s právem hlasovat. Pobočky s menším počtem členů než 50 mají právo vyslat jednoho delegáta (Náklady cestovních výloh hradí delegátům vysílající pobočka.).
Jednání konference řídí předsedající, který je členem pětičlenného pracovního předsednictva, navrženého Výborem ČNS a zvoleného delegáty.
Jednání konference je přístupné všem členům ČNS v celém rozsahu jednání. Přihlížející členové však nemají hlasovací právo a nemohou aktivně vstupovat do probíhajícího jednání, pokud je k tomu nevyzve předsedající.

2. K zajištění řádného průběhu Konference delegáti volí na návrh Výboru ČNS:
a) mandátovou komisi pro ověření účasti delegátů s právem hlasovacím, pro ověření schopnosti konference usnášet se
b) volební komisi k předložení návrhu kandidátky na členy Výboru ČNS a Revizní komise ČNS
a k zabezpečení průběhu voleb (sčítání hlasů, vyhlášení výsledku voleb apod.)
c) návrhovou komisi pro vypracování a předložení návrhu usnesení konference ke schválení.
Volba členů výše uvedených komisí je veřejná. Každá komise musí mít nejméně 3 členy z řad delegátů konference. Všechny komise jsou povinny dokumentovat svou činnost zápisem, který předsedové komisí předají na závěr konference novému předsedovi Výboru ČNS k řádnému založení a archivování.

3. O způsobu provedení voleb členů Výboru ČNS a Revizní komise ČNS tajnou nebo veřejnou volbou rozhodují na návrh volební komise delegáti konference. Návrh kandidátky ke zvolení 11 členů Výboru ČNS se jmenovitým uvedením předsedy, jednatele a hospodáře, 3 členů Revizní komise ČNS se jmenovitým uvedením předsedy připravuje (na základě návrhů poboček a řádných členů ČNS) volební komise. Zvoleni jsou kandidáti, kteří při volbách obdrželi nejvyšší počet hlasů (Návrh kandidáta musí být podložen jeho souhlasem s kandidaturou.).

4. Program Konference delegátů ČNS musí obsahovat tyto body:
a) volba komisí
b) zpráva předsedy Výboru ČNS (činnost ČNS za uplynulé volební období a návrhy úkolů pro volební období příští)
c) zpráva hospodáře (výsledky hospodaření za uplynulé období, návrh rozpočtu na následující rok, návrh na výši ročního členského příspěvku)
d) zpráva jednatele (činnost sekretariátu, ústřední knihovny ČNS, stav členské základny apod.)
e) zpráva předsedy Revizní komise ČNS (vyhodnocení plnění usnesení předchozí Konference, vyhodnocení dodržování Stanov, organizačních norem ČNS apod., včetně návrhu na udělení absolutoria odstupujícímu Výboru ČNS)
f) diskuse k předneseným zprávám
g) projednání návrhů členů ČNS, které byly předloženy Výboru ČNS k projednání na konferenci ve stanovené lhůtě, to je nejpozději 10 dnů před dnem konání konference
h) udělení absolutoria odstupujícímu Výboru ČNS
i) provedení voleb a vyhlášení jejich výsledků
j) přijetí usnesení
Zprávy podle bodů b), c), d) a e) musí být zpracovány písemně a na závěr předány novému předsedovi Výboru ČNS k založení a archivování.
Zápis z jednání Konference delegátů a jeho distribuci je povinen zajistit vedoucí sekretariátu. Zápis obdrží všichni delegáti konference a všichni předsedové poboček.

B. Výbor ČNS (čl. V, část B Stanov)

1. Výbor ČNS zasedá minimálně jednou za dva měsíce. Zasedání výboru řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jednatel nebo některý z dalších členů předsednictva Výboru ČNS. Jednatel pořizuje z každého zasedání zápis. Jednání Výboru ČNS je přítomen vedoucí sekretariátu, který je povinen zabezpečit distribuci zápisu
a jeho archivaci v sekretariátu. Zápis ze zasedání Výboru ČNS obdrží všichni členové Výboru ČNS, předseda Revizní komise ČNS, všichni předsedové poboček a vedoucí sekretariátu.
Jednání Výboru ČNS je přístupné všem členům ČNS v celém rozsahu jednání. Přihlížející členové však nemají hlasovací právo a nemohou aktivně vstupovat do probíhajícího jednán, pokud je k tomu nevyzve předsedající.

2. Předsednictvo Výboru ČNS se schází k zasedání minimálně jednou mezi zasedáními Výboru ČNS. Jednání předsednictva řídí předseda Výboru ČNS, v jeho nepřítomnosti jednatel. Jednatel pořizuje z každého jednání zápis. Jednání předsednictva je přítomen vedoucí sekretariátu, který je povinen zabezpečit distribuci zápisu a jeho archivaci v sekretariátu. Zápis ze zasedání předsednictva obdrží všichni členové předsednictva, předseda Revizní komise ČNS a vedoucí sekretariátu.
Jednání předsednictva Výboru ČNS jsou neveřejná. Další členové ČNS se mohou zúčastnit pouze, pokud jsou k jednání přizváni.

3. Sekretariát ČNS zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů ČNS, to je Konference delegátů, Rady ČNS, Výboru ČNS, respektive Předsednictva Výboru ČNS.
V čele sekretariátu je vedoucí, který řídí další zaměstnance sekretariátu. Všichni pracovníci sekretariátu jsou placenými zaměstnanci, jejichž pracovní poměr musí být v souladu se Zákoníkem práce. Vedoucí sekretariátu je oprávněn k finančním dispozicím v rámci zmocnění, uděleného Výborem ČNS, k vyřizování běžné písemné agendy, k jednání s pobočkami, členy ČNS a s vnějšími partnery. Vedoucí sekretariátu je do své funkce jmenován Výborem ČNS, kterému též odpovídá za svou činnost.

4. Hlavní povinnosti členů Výboru ČNS:
a) Předseda je oficiálním představitelem ČNS. Schvaluje hlavní písemnosti, závazky a finanční záležitosti ČNS v souladu se Stanovami ČNS, usneseními orgánů ČNS a platnými právními předpisy České republiky. Po dobu své nepřítomnosti určuje svého zástupce (zpravidla jednatele). S dalším pověřeným členem Výboru ČNS má podpisové právo.
b) Jednatel plánuje a organizačně zabezpečuje činnost ČNS. Kontroluje plnění usnesení Výboru ČNS. Zabezpečuje součinnost Výboru ČNS a sekretariátu, bezprostředně řídí jeho činnost, spolupracuje s vedoucím sekretariátu na vyřizování písemné agendy. Odpovídá za pořízení zápisů ze zasedání Konference delegátů, Výboru ČNS, předsednictva Výboru ČNS, Rady ČNS a jejich formu a obsah.
Po dobu své nepřítomnosti určuje svého zástupce z členů Výboru ČNS. Jednatel má podpisové právo společně s předsedou.
c) Hospodář sestavuje návrh finančního rozpočtu Výboru ČNS, sleduje a vyhodnocuje plnění finančního plánu v souladu se Zásadami hospodaření s prostředky ČNS a platnými právními předpisy České republiky. Má podpisové právo k finančním dispozicím společně s předsedou Výboru ČNS.
Funkce všech členů Výboru ČNS i aktivistů jsou čestné a za vykonanou činnost nevzniká nárok na odměnu. Nárok na hrazení cestovného a ostatních nutných výdajů spojených s výkonem funkcí tímto není dotčen.

C. Rada ČNS (čl. V, část C Stanov)

1. Jednání Rady ČNS, kterou svolává minimálně jedenkrát do roka Výbor ČNS (vyjma roku konání Konference delegátů), řídí předseda ČNS (v jeho nepřítomnosti jednatel nebo některý z dalších členů předsednictva Výboru ČNS). Rady se mohou aktivně účastnit členové Výboru ČNS a předsedové poboček ČNS. Předsedu pobočky ČNS může zastoupit jeden z členů Výboru příslušné pobočky. Člen Výboru ČNS je nezastupitelný. Jednatel je povinen pořídit ze zasedání zápis. Jednání Rady ČNS je přítomen vedoucí sekretariátu. Za formální a obsahovou stránku zápisu odpovídá předsedající.
Jednání Rady ČNS je přístupné všem členům ČNS v celém rozsahu jednání. Přihlížející členové však nemají hlasovací právo a nemohou aktivně vstupovat do probíhajícího jednání, pokud je k tomu nevyzve předsedající.

2. K zajištění řádného průběhu Rady ČNS účastníci volí na návrh Výboru ČNS:
a) mandátovou komisi pro ověření účasti přítomných s právem hlasovacím, pro ověření schopnosti rady usnášet se
b) návrhovou komisi pro vypracování a předložení návrhu usnesení rady ke schválení.
Volba členů výše uvedených komisí je veřejná. Každá komise musí mít nejméně 3 členy z řad účastníků rady. Všechny komise jsou povinny dokumentovat svou činnost zápisem, který předsedové komisí předají na závěr rady předsedovi Výboru ČNS k řádnému založení a archivování.

3. Program Rady ČNS musí obsahovat tyto body:
a) volba komisí
b) kontrola usnesení z jednání Konference delegátů a Rady ČNS
c) zpráva předsedy Výboru ČNS (činnost ČNS za uplynulé období a návrhy úkolů pro období příští)
d) zpráva hospodáře (výsledky hospodaření za uplynulé období, návrh rozpočtu na následující rok, návrh na výši ročního členského příspěvku)
e) zpráva jednatele (činnost sekretariátu, ústřední knihovny ČNS, stav členské základny apod.)
f) zpráva předsedy Revizní komise ČNS (vyhodnocení plnění usnesení předchozí konference nebo rady, vyhodnocení dodržování Stanov, organizačních norem ČNS apod.)
g) diskuse k předneseným zprávám
h) projednání návrhů členů ČNS, které byly předloženy Výboru ČNS k projednání na radě ve stanovené lhůtě, to je nejpozději 10 dnů před dnem konání rady
i) přijetí usnesení
Zprávy podle bodů b), c), d) a e) musí být zpracovány písemně a na závěr předány předsedovi Výboru ČNS k založení a archivování. Vedoucí sekretariátu je povinen zabezpečit distribuci zápisu a jeho archivaci. Zápis ze zasedání Rady ČNS obdrží všichni členové Výboru ČNS, všichni předsedové poboček, předseda Revizní komise ČNS a vedoucí sekretariátu.

D. Výroční členská schůze pobočky (čl. V, část D Stanov)

1. Výroční členskou schůzi pobočky svolává Výbor pobočky a zve na ni všechny řádné členy pobočky. Výroční členskou schůzi pobočky řídí předseda pobočky, v jeho nepřítomnosti jednatel nebo další pověřený člen Výboru pobočky. Z Výroční členské schůze pobočky musí být pořízen zápis, který pořizuje zpravidla jednatel pobočky, který odpovídá za formální a obsahovou stránku zápisu a za jeho archivaci. Zápis musí obdržet všichni členové Výboru pobočky, předseda Revizní komise pobočky a sekretariát ČNS.
Pokud jsou na Výroční členské schůzi prováděny volby nového Výboru pobočky, postup je analogický jako při volbě na Konferenci delegátů.

2. Na každé Výroční členské schůzi pobočky musí být zvoleny příslušné komise mandátová, volební (pokud se konají volby) a návrhová. Náplň činnosti komisí viz oddíl Konference delegátů.

3. Program Výroční členské schůze pobočky musí obsahovat tyto body:
a) volba komisí
b) zpráva předsedy pobočky (činnost pobočky za uplynulé období a návrhy úkolů pro období příští)
c) zpráva hospodáře (výsledky hospodaření za uplynulé volební období, návrh rozpočtu na následující rok)
d) zpráva jednatele
e) zpráva předsedy Revizní komise pobočky
f) diskuse k předneseným zprávám
g) projednání návrhů řádných členů pobočky, které byly Výboru pobočky předloženy k projednání na Výroční členské schůzi ve stanovené lhůtě, to je nejpozději 10 dnů před Výroční členskou schůzí pobočky a udělení absolutoria odstupujícímu Výboru pobočky
h) provedení voleb a vyhlášení jejich výsledků
i) přijetí usnesení
Zprávy dle bodu b), c), d) a e) musí být zpracovány písemně a na závěr předány novému předsedovi pobočky k archivaci, zprávu dle bodu e) a i) také sekretariátu ČNS.

F. Výbor pobočky (čl. V, část E Stanov)

Jednání Výboru pobočky svolává předseda pobočky podle potřeby. Z jednání se pořizuje záznam, který archivuje předseda pobočky. Zasedání Výboru pobočky řídí předseda pobočky, za jeho nepřítomnosti jednatel nebo další pověřený člen výboru pobočky.
Jednání výboru pobočky je přístupné všem členům pobočky v celém rozsahu jednání. Přihlížející členové však nemají hlasovací právo a nemohou aktivně vstupovat do probíhajícího jednání, pokud je k tomu nevyzve předsedající.

Jednací řád byl schválen Radou ČNS 3. října 2020 a tímto dnem nabývá platnosti.