Stanovy České numismatické společnosti, z.s.

(zkratka ČNS)

Čl. I – Úvodní ustanovení

 1. Česká numismatická společnost, z.s. (dále jen ČNS) je sdružením občanů ve smyslu právních předpisů – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 2. Sídlem ČNS je Arménská 1369/4, 101 00 Praha 10 – Vršovice. ČNS vyvíjí činnost na území České republiky, kde v rámci své působnosti zřizuje organizační jednotky – pobočky.
 3. ČNS je právnickou osobou.
 4. Posláním ČNS jako kulturní organizace je činnost v rámci vědního oboru numismatika a v příbuzných vědních disciplínách. ČNS sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, kulturní instituce a jiné zájemce k zachování kulturních a historických hodnot. V oboru své působnosti ČNS:
  a) rozšiřuje znalosti svých členů a seznamuje veřejnost s novými poznatky v oboru
  b) pro své členy vydává a podílí se na vydávání periodických i neperiodických publikací, medailí a drobné plastiky, opatřuje tyto předměty pro své členy od jiných vydavatelů
  c) buduje odborné knihovny pro členy ČNS, organizuje tematicky zaměřená symposia, semináře, schůze, přednášky, výstavy a exkurze
  d) napomáhá doplňování veřejných sbírek numismatických předmětů, umožňuje svým členům vytváření vlastních sbírek, zejména formou výměnných schůzek a členských aukcí
  e) v rámci obecně platných právních předpisů umožňuje svým členům držení a výměnu platných cizozemských platidel, zahraniční výměnu mincí, literatury a předmětů numismatického zájmu
  f) reprezentuje ČNS vůči zahraničí

Čl. II – Členství v ČNS

 1. Členství v ČNS je založeno na principech obsažených v právním předpise. Na členství v ČNS není právní nárok.
 2. Řádným členem ČNS se může stát osoba starší 18 let bez ohledu na státní příslušnost, dále tuzemské i zahraniční kulturní a vědecké instituce.
 3. Čestným členem ČNS se může stát osoba, jež se výrazně zasloužila o ČNS nebo numismatiku.
 4. Práva a povinnosti řádných členů ČNS:
  Každý člen má právo:
  a) účastnit se pořádaných akcí
  b) být soustavně informován o činnosti ČNS
  c) volit a být volen do orgánů ČNS
  d) na schůzích hlasovat a podávat návrhy
  e) obdržet za členskou úhradu numismatický materiál, který ČNS vydává nebo zajišťuje (mimo členský časopis, který členové dostávají v rámci uhrazeného ročního členského příspěvku)
  f) odvolávat se proti rozhodnutí nižšího orgánu k vyšším orgánům ČNS
  Každý člen má povinnost:
  a) registrovat se v některé z poboček ČNS (občané České republiky a cizinci s doručovací adresou v tuzemsku)
  b) registrovat se při Výboru ČNS (cizí státní příslušník bez české státní příslušnosti s doručovací adresou v zahraničí, české a zahraniční instituce)
  c) dodržovat stanovy, vnitřní organizační normy a usnesení orgánů ČNS
  d) řídit se sběratelskou etikou, hájit dobré jméno ČNS, vyvarovat se jednání, které by mohlo narušit poslání ČNS
  e) jednat v souladu s právními přepisy České republiky
  f) členský příspěvek uhradit nejpozději do 31. 3. v daném kalendářním roce
 5. Členství v ČNS zaniká v těchto případech:
  a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého
  b) omezením způsobilosti k právním úkonům
  c) vystoupením člena
  d) zrušením členství
  e) vyloučením
 6. Členství je blíže specifikováno v „Zásadách pro přijímání členů ČNS”

Čl. III – Organizační struktura ČNS

 1. Organizační strukturu ČNS tvoří výbor ČNS a pobočky.
 2. Výbor ČNS je jedenáctičlenný a jeho členy jsou konferencí volení členové ČNS. Předseda, jednatel a hospodář výboru jsou voleni konferencí jmenovitě. Mají oprávnění jednat jménem celé společnosti (dva z nich společně) a spolu s dalšími dvěma členy výboru tvoří předsednictvo ČNS. K zastupování mohou zmocnit i jiné členy nebo zaměstnance ČNS.
 3. Pobočky jsou organizačními jednotkami s oprávněním jednat svým jménem. Pobočky mají právní subjektivitu a své sídlo. Každá pobočka musí mít přiděleno identifikační číslo organizace (IČO). Jestliže prostředky pobočky překročí stanovený pokladní limit, je pobočka povinna vést finanční prostředky na účtu u peněžního ústavu. Majetek pobočky je jejím vlastnictvím. V pravomoci poboček je přijímání nových členů a rozhodnutí o zániku členství. Činnost pobočky řídí výbor pobočky. Předseda, jednatel a hospodář pobočky jsou voleni výroční členskou schůzí pobočky jmenovitě.
 4. Podmínky vzniku poboček a řešení zániku poboček vymezují „Zásady pro zřízení nové pobočky a pro ukončení činnosti pobočky”.

Čl. IV – Orgány ČNS

 1. Orgány ČNS jsou:
  A. Konference delegátů
  B. Výbor ČNS
  C. Rada ČNS
  D. Výroční členská schůze pobočky
  E. Výbor pobočky
  F. Revizní komise ČNS
  G. Revizní komise pobočky
 2. Všechny orgány ČNS jsou volené, kromě orgánu C – rady ČNS a D – výroční členské schůze pobočky.
 3. Orgány ČNS jsou schopny usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. Nebude-li tato podmínka splněna, bude za půl hodiny po oznámení počtu přítomných svolán orgán znovu a přítomní členové orgánu budou oprávněni přijímat usnesení. Usnesení jsou platná, jestliže pro návrh hlasovala většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 4. Orgány ČNS mohou svoji činnost zajišťovat prostřednictvím aktivistů, tj. – dobrovolných pracovníků nebo osob v pracovním poměru.
 5. Orgány ČNS, způsob ustavení a specifikace jejich činnosti:

A. KONFERENCE DELEGÁTŮ

Konference je nejvyšším orgánem ČNS a svolává ji výbor ČNS jednou za čtyři roky. Konference se s právem hlasovat zúčastňují delegáti volení na členských schůzích poboček a členové výboru ČNS. Právo účastnit se konference bez možnosti hlasovat mají i ostatní členové ČNS. Konference plní funkci nejvyššího odvolacího orgánu ČNS, schvaluje nové stanovy, volí a odvolává výbor ČNS, volí a odvolává revizní komisi ČNS, uděluje čestné členství, rozhoduje o zániku nebo rozdělení ČNS, o majetku ČNS v případě jejího zániku nebo rozdělení a o rozpuštění pobočky. Mimořádnou konferenci může svolat výbor ČNS, rada ČNS, nebo předsednictvo ČNS požádá-li o to nejméně jedna třetina poboček.

B. VÝBOR ČNS

Výbor ČNS řídí činnost ČNS mezi konferencemi a koordinuje činnost poboček. Plní funkci statutárního orgánu.
Odpovídá za:
a) činnost sekretariátu ČNS
b) činnost knihovny ČNS
c) evidenci členské základny, včetně vybírání členských příspěvků
d) vypracování návrhu rozpočtu výboru ČNS na následující rok včetně návrhu výše členského příspěvku a za zpracování účetní uzávěrky za uplynulý rok
e) hospodaření s prostředky ČNS v souladu s platnými právními předpisy
f) přípravu a svolání konference nebo rady
g) zpracování návrhu vnitřních organizačních norem nebo stanov, včetně návrhů na jejich aktualizaci v souladu s platnými právními předpisy
h) vydávání spolkových periodik
i) vypracování plánu ediční činnosti
j) zpracování harmonogramu členských aukcí
k) zpracování plánu vědecko-odborné činnosti a mezinárodní spolupráce
Ve vztahu k pobočkám má výbor ČNS právo:
a) vyžadovat statistické údaje o majetku, výsledku hospodaření a stavu členské základny
b) svolat mimořádnou výroční schůzi pobočky
c) zrušit rozhodnutí orgánů pobočky v případě porušení stanov, rozhodnutí vyšších orgánů ČNS nebo platných právních předpisů

C. RADA ČNS

Rada ČNS je složena z předsedů poboček a členů výboru ČNS. Jednání rady svolává výbor ČNS minimálně jedenkrát do roka.
Rada schvaluje:
a) rozhodnutí o svolání mimořádné konference
b) rozpočet ČNS na následující rok a účetní uzávěrku za uplynulý rok
c) výši členského příspěvku na následující rok
d) vnitřní organizační normy nebo jejich doplňky
e) kooptaci členů výboru ČNS
Rada kontroluje:
a) plnění usnesení konference
b) plnění vlastních usnesení

D. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE POBOČKY

Výroční členská schůze pobočky je nejvyšším orgánem pobočky a svolává ji výbor pobočky, ve výjimečných případech výbor ČNS. Výroční členská schůze pobočky schvaluje rozpočet pobočky na následující rok a účetní uzávěrku za uplynulý rok. Schvaluje zprávu o činnosti výboru pobočky a zprávu revizní komise pobočky za uplynulý rok. Výroční členská schůze pobočky provádí jednou za dva roky volbu výboru pobočky a volbu revizní komise pobočky. Výroční schůze pobočky je dále oprávněna rozhodnout o zániku pobočky.

E. VÝBOR POBOČKY

Výbor pobočky řídí činnost pobočky v období dvou let (volební období). Za odstoupivší nebo zemřelé členy může výbor pobočky kooptovat nové členy výboru z řádných členů pobočky.
Výbor pobočky zajišťuje a je odpovědný za:
a) naplňování poslání ČNS v regionu, ve kterém působí ve smyslu čl. I., odst. 4
b) dodržování stanov ČNS, vnitřních organizačních norem ČNS a platných právních předpisů České republiky
c) hospodaření s vlastními prostředky v souladu s platnými právními předpisy
d) poskytování statistických údajů o majetku, výsledku hospodaření a stavu členské základny pro výbor ČNS
e) přípravu a svolání výroční členské schůze
f) evidenci členů pobočky
g) distribuci numismatického materiálu vydávaného nebo obstarávaného ČNS
Výbor pobočky rozhoduje:
a) o přijetí nových členů v souladu s vnitřními organizačními normami
b) o zániku členství v souladu s vnitřními organizačními normami

F. REVIZNÍ KOMISE ČNS

Předsedu a další dva členy revizní komise ČNS volí konference na čtyři roky. Předseda komise je volen jmenovitě. Z důvodu zamezení střetu zájmů nesmí být členové revizní komise ČNS současně funkcionáři jiných orgánů ČNS. Předseda revizní komise nebo jím pověřený člen má právo zúčastňovat se jednání orgánů ČNS. Revizní komise kontroluje, zda hospodaření se svěřenými prostředky a činnost orgánů ČNS je v souladu s právním řádem, stanovami a usneseními orgánů ČNS. Dále prověřuje došlé stížnosti a oznámení. Revizní komise ČNS odpovídá za svoji činnost konferenci. Činnost revizní komise ČNS blíže upravují „Zásady pro činnost revizních komisí”.

G. REVIZNÍ KOMISE POBOČKY

Předsedu a další členy revizní komise volí výroční členská schůze pobočky na stejné období jako výbor pobočky. Předseda revizní komise je volen jmenovitě. Z důvodu zamezení střetu zájmů nesmí být členové revizní komise pobočky současně funkcionáři jiných orgánů pobočky. Předseda revizní komise pobočky, nebo jím pověřený člen má právo zúčastňovat se jednání výboru pobočky. Náplň činnosti revizní komise pobočky je analogická s náplní činnosti revizní komise ČNS. Revizní komise pobočky odpovídá za svoji činnost výroční členské schůzi pobočky. Činnost revizních komisí poboček upravují „Zásady pro činnost revizních komisí”.

Čl. V – Zásady hospodaření ČNS

 1. Veškerá hospodářská činnost ČNS a jejich orgánů směřuje k zajištění poslání ČNS čl. I., odst. 4. Příjmy z hospodaření jsou určeny ke krytí výloh spojených s činností ČNS.
 2. Zdrojem prostředků ČNS jsou:
  a) roční členské příspěvky pro tuzemské členy – dodávací adresa je v tuzemsku
  b) roční členské příspěvky pro zahraniční členy – dodávací adresa je v zahraničí
  Roční členské příspěvky jsou vždy splatné v české měně (Kč) ve výší schválené radou ČNS a konferencí ČNS na daný rok.
  c) členské příspěvky za účast na jednotlivých akcích
  d) dary na činnost ČNS od členů nebo třetích osob
  e) finanční prostředky z činností dle čl. I., odst. 4
 3. Orgány ČNS vedou o hospodářské činnosti evidenci podle platných právních předpisů.
 4. Funkcionáři a pracovníci ČNS odpovídají za svěřený majetek v souladu s obecně platnými právními předpisy. Placení pracovníci musí mít uzavřenou hmotnou zodpovědnost.
 5. Jednotlivé oblasti hospodaření ČNS blíže upravují „Zásady hospodaření s prostředky ČNS”.
 6. Zdrojem prostředků poboček jsou členské příspěvky členů poboček ve výši, schválené výroční členskou schůzí jako součást rozpočtu pobočky a jsou určeny na pokrytí režijních nákladů pobočky.

Čl. VI – Organizační normy ČNS

Za účelem jednotného výkladu stanov vydává výbor ČNS vnitřní organizační normy, zejména:
a) jednací řád
b) zásady pro přijímání členů a zánik členství
c) disciplinární řád
d) pravidla pro konání členských aukcí (tzv. aukční řád)
e) zásady hospodaření s prostředky ČNS
f) zásady pro vydavatelskou činnost ČNS
g) knihovní řád ČNS
h) vnitřní pokyny pro činnost revizních komisí
i) zásady pro zřízení nové pobočky ČNS a pro ukončení činnosti pobočky

Čl. VII – Zánik ČNS

 1. Při zániku ČNS se postupuje v souladu s právním předpisem.
 2. ČNS zanikne, usnese-li se na tom konference svolaná zvláště k tomuto účelu dvoutřetinovou většinou hlasů delegátů a členů výboru ČNS. Nesejde-li se tato konference v řádném ani v náhradním termínu, právo rozhodnout o zániku společnosti přechází na výbor ČNS. V tomto případě ČNS zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina z celkového počtu členů výboru ČNS.
 3. Při zániku ČNS se provede majetkové vypořádání. Majetek ČNS bude po provedené likvidaci deponován u určené kulturní instituce, s níž musí být pro tento účel uzavřena předem písemně smlouva. Za uzavření takovéto smlouvy je odpovědný výbor ČNS. V případě, že do dvou let po zániku ČNS vznikne nové nástupnické sdružení se stejným posláním, bude požádáno příslušné ministerstvo či jiná kompetentní instituce o souhlas k převodu majetku bývalé ČNS na toto nové sdružení.

Čl. VIII – Závěrečná ustanovení

 1. Členové ČNS požívají soudní ochrany.
 2. ČNS a její pobočky mohou mezi sebou popř. s jinými sdruženími uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle v souladu s posláním ČNS, který není v rozporu se stanovami ČNS a platnými právními předpisy.
 3. Změna stanov se provádí v souladu s platnými předpisy.
 4. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 10. 2018 Účinností nových stanov pozbývají platnosti stanovy schválené dne 11. 10. 2014.