Vnitřní pokyny pro činnost revizních komisí

Výbor České numismatické společnosti vydává ve smyslu čl. VI Stanov Vnitřní pokyny pro činnost revizních orgánů (čl. IV, odst. (5), písmeno F. a G.), kterými jsou Revizní komise ČNS a revizní komise poboček. Činnost těchto revizních orgánů nenahrazuje kontrolní činnost funkcionářů a orgánů ČNS. Nezbavuje je povinnosti kontrolní činnost na svěřených úsecích provádět a zodpovědnosti za ni.

A. Statut Revizní komise ČNS

1. Revizní komise ČNS je orgánem, který provádí v ČNS kontrolní a revizní činnost. K povinnostem Revizní komise ČNS dále patří provádět činnosti specifikované v části B., odst.(4) Zásad pro zřízení nové pobočky a pro ukončení činnosti pobočky.
Revizní komise ČNS není orgánem výkonným ani rozhodovacím, nýbrž pouze poradním, odpovědným Konferenci delegátů s povinností předkládat poznatky z kontrol a návrhy na opatření Výboru ČNS (předkládá mu doporučení ke zlepšení práce, návrhy na opatření k nápravě nedostatků, návrhy na úpravy stanov, organizačních norem a pod.). Revizní komise ČNS rozhoduje kolektivně a o všech otázkách jedná v plénu komise. Konferenci delegátů podává zprávu o své činnosti a seznamuje ji se stavem plnění úkolů zahrnutých do plánu práce komise i úkolů operativně zařazených v průběhu volebního období.
2. Revizní komise ČNS je povinna zpracovat plán práce na celé volební a to nejpozději do dvou měsíců po zahájení volebního období. Tento plán práce koordinuje s plánem práce Výboru ČNS za účelem časového souladu řešených úkolů a jejich optimálního řešení s ohledem na dané podmínky.
3. Výbor ČNS má právo obracet se na Revizní komisi ČNS s konkrétními požadavky na provedení kontroly nebo revize v souvislosti s řešením zásadních úkolů ČNS.
Každý člen ČNS má právo obrátit se na Revizní komisi ČNS s podnětem, stížností a pod., které nelze vyřešit v rámci pobočkových orgánů. Na všechny podněty a stížnosti je Revizní komise ČNS povinna reagovat v souladu s platnými právními předpisy.
4. Předseda Revizní komise ČNS svolává jednání komise a řídí je. Zodpovídá za plnění plánu práce komise a přijatých usnesení, jak po stránce věcné, tak i termínové. Organizuje školení a porady členů revizních komisí poboček. Předseda Revizní komise ČNS nebo jím pověřený zástupce má právo zúčastnit se zasedání Výboru ČNS, rady ČNS, popřípadě i pobočkových orgánů. Zabezpečuje informovanost členů Revizní komise ČNS o závěrech jednání Výboru ČNS a dalších orgánů ČNS.
Jednání Revizní komise ČNS jsou neveřejná. Další členové ČNS se mohou zúčastnit pouze, pokud jsou k jednání přizváni.
5. V rámci kontrolní a revizní činnosti se Revizní komise ČNS zaměřuje zejména na následující tématické okruhy:
– sleduje dodržování Stanov ČNS, organizačních norem ČNS a platných právních předpisů týkajících se činnosti ČNS
– dbá na přísné dodržování sběratelské etiky
– sleduje a vyhodnocuje plnění usnesení všech orgánů ČNS
– reviduje hospodaření Výboru ČNS i poboček se zřetelem na hospodárnost a účelnost vynakládaných prostředků a pod.
Činnost Revizní komise musí být koncipována tak, aby působila preventivně a současně vedla k upevnění discipliny uvnitř ČNS.

B. Statut revizní komise pobočky

1. Revizní komise pobočky je orgánem, který provádí v pobočce kontrolní a revizní činnost. Není však orgánem výkonným ani rozhodovacím, nýbrž pouze poradním, odpovědným výroční členské schůzi pobočky, s povinností předkládat poznatky z kontrol a návrhy na opatření výboru pobočky (např. doporučení ke zlepšení práce, návrhy na opatření k nápravě nedostatků atd.).
Revizní komise pobočky rozhoduje kolektivně a o všech otázkách jedná v plénu komise. Výroční členské schůzi pobočky podává zprávu o své činnosti.
Jednání revizní komise pobočky jsou neveřejná. Další členové pobočky se mohou zúčastnit pouze, pokud jsou k jednání přizváni.
2. Revizní komise pobočky je povinna zpracovat plán práce na celé volební období a to nejpozději do dvou měsíců po zahájení volebního období. Tento plán práce koordinuje s plánem práce výboru pobočky za účelem časového souladu řešených úkolů a jejich optimálního řešení s ohledem na dané podmínky.
3. Revizní komise pobočky má povinnost na písemnou výzvu předsedy Revizní komise ČNS spolupracovat v požadovaném rozsahu při kontrolních akcích. Každý člen pobočky má právo obrátit se na revizní komisi pobočky s podnětem, stížností, upozorněním a pod.
Revizní komise pobočky je povinna reagovat v souladu s platnými právními předpisy.
4. Předseda revizní komise pobočky svolává jednání komise a řídí je. Zodpovídá za plnění plánu práce komise a přijatých usnesení, jak po stránce věcné, tak i termínové. Předseda revizní komise pobočky nebo jím pověřený zástupce má právo zúčastnit se zasedání výboru pobočky. Zabezpečuje informovanost členů revizní komise pobočky o závěrech jednání výboru pobočky. Je povinen zúčastnit se porad a školení organizovaných Revizní komisí ČNS.
5. V rámci kontrolní a revizní činnosti se revizní komise pobočky zaměřuje zejména na následující tématické okruhy:
– sleduje dodržování Stanov ČNS, organizačních norem ČNS a platných právních předpisů týkajících se činnosti pobočky
– dbá na přísné dodržování sběratelské etiky
– sleduje a vyhodnocuje plnění usnesení výboru pobočky a usnesení výroční členské schůze pobočky
– reviduje hospodaření výboru pobočky se zřetelem na hospodárnost a účelnost vynakládaných prostředků a pod.
Činnost revizní komise musí být koncipována tak, aby působila preventivně a současně vedla k upevnění discipliny v pobočce.

Norma byla schválena Radou ČNS dne 14. října 1995 a platí ve smyslu pozdějších zapracovaných doplňků (vytištěných kurzívou).