Disciplinární řád

Výbor České numismatické společnosti vydává ve smyslu čl. VI Stanov Disciplinární řád. Jeho cílem je účinně působit na členy ČNS, aby uplatňovali svá členská práva a uvědoměle plnili své členské povinnosti v souladu s právním řádem i stanovami a svou činností tak přispívali k naplnění poslání ČNS.

A) Porušení členských povinností člena ČNS

1. Podle ustanovení čl. II odst.(4) Stanov, jsou členové ČNS povinni:
– registrovat se
– dodržovat Stanovy, vnitřní organizační normy a usnesení orgánů ČNS
– řídit se sběratelskou etikou, vyvarovat se jednání, které by mohlo narušit poslání ČNS, hájit dobré jméno ČNS
– jednat v souladu s právními předpisy České republiky
– platit včas členské příspěvky
– odebírat spolkový časopis
2. Člen ČNS je povinen nejdéle do 30 dnů oznámit svému registračnímu mís tu, že byl pravomocně odsouzen pro trestný čin.
3. Za porušení povinností uvedených v čl. A, odst.(1) a (2) tohoto Disciplinárního řádu může být člen kárně postižen. Za drobné provinění může být uděleno ústní nebo písemné napomenutí. Jde-li o vážnější provinění může být uloženo některé z těchto kárných opatření:
a) pozastavení členských práv až na dobu 2 let
b) zbavení funkce v orgánech ČNS
c) zrušení členství v ČNS (čl. II odst. (5), písmeno d) Stanov)
d) vyloučení z řad ČNS (čl. II odst. (5), písmeno e) Stanov)
Kárná opatření mohou být kumulována, pokud to jejich povaha připouští.
U všech kárných opatření je odpovědný orgán ČNS povinen jednoznačně vymezit dobu trvání opatření.
4. Kárná opatření uděluje příslušný výbor dle registrace člena. Toto opatření může pozměnit nebo potvrdit vyšší orgán ČNS v odvolacím řízení.
5. Proti rozhodnutí o uložení kárného opatření se člen může odvolat k příslušnému vyššímu orgánu ČNS v termínu dle platných předpisů. Proti rozhodnutí Konference delegátů se již nelze odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek mimo kárných opatření uložených dle článku A, odst. (3) a) a (3)b) tohoto Disciplinárního řádu.
6. Uložená kárná opatření, která nabyla účinnosti se evidují na Kmenovém listě člena v místě registrace a v centrální evidenci. Orgány, které uložily kárná opatření dle článku A, odst. (3)a) až d) jsou povinny toto okamžitě oznámit centrální evidenci.
a) O výmazu trestu uloženého dle odst. (3)a) a (3)b) rozhoduje na žádost člena příslušný orgán, který kárné opatření uložil a to nejdříve po uplynutí jednoho roku od pravomocného uložení kárného opatření.
b) Kárné opatření udělené dle odst. 3.c) je možné zrušit, jestliže pominuly důvody kárného opatření.U kárného opatření uděleného z důvodu nezaplacení členského příspěvku musí být vyrovnány všechny závazky (v termínech stanovených orgány ČNS – Rada ČNS , Výbor ČNS). V případě, že výbor pobočky ČNS na základě upozornění sekretariátu ČNS o porušení Stanov spočívajícím v nesplnění povinnosti včasného zaplacení členského příspěvku (čl. II, odst. (4), písmeno f) Stanov) nezjedná nápravu, učiní tak Výbor ČNS.
c) Znovupřijetí osob, kterým bylo dle odst. (3)c) zrušeno členství v ČNS, je možné jen v novém přijímacím řízení v souladu s čl. C, odst.(6) Zásad pro přijímání členů a zánik členství v ČNS a není časově omezeno.
d) Znovupřijetí osob, které byly vyloučeny z řad ČNS dle odst. (3)d) je možné pouze tehdy, jestliže pominuly důvody uložení, nejdříve však 10 let od účinnosti uloženého kárného opatření.
7. Pro řešení případů dle Disciplinárního řádu si příslušné výbory mohou zvolit samostatný pomocný orgán – zpravidla ho však zastupují přijímací komise. Ty po prošetření případu posoudí závažnost provinění a navrhnou příslušnému výboru opatření a ten vydá rozhodnutí.
Členu, s nímž je zavedeno kárné řízení, musí příslušné komise umožnit, aby se k věci mohl vyjádřit.

B) Porušení povinností orgány ČNS (pobočkami)

8. Z čl. III, odst. (3) a čl. IV, odst. (5) písmeno E. Stanov vyplývají povinnosti poboček ČNS:
– zajištění právních náležitostí při zřízení pobočky (účet, IČO, registrace)
– organizace vlastní činnosti pobočky dle Stanov, organizačních norem a platných zákonů a předpisů ČR
– přijímání nových členů a rozhodování o zániku členství
– hospodaření dle příslušných předpisů – evidence a následné výkaznictví
9. Za porušení povinností dle článku 8. Mohou být proti pobočkám uplatněny následující sankce:
a) pozastavení výkonu práv – v pravomoci Výboru ČNS
– omezení ediční činnosti
– omezení funkční činnosti
b) odvolání výboru pobočky – v pravomoci Výboru ČNS
c) rozpuštění pobočky – dle Stanov čl. IV, odst. (5), písmeno A a Zásad pro zřízení nové pobočky a pro ukončení činnosti pobočky odst. B 3.

Norma byla schválena Radou ČNS dne 14. října 1995 a platí ve smyslu pozdějších zapracovaných doplňků (vytištěných kurzívou).