Zásady pro vydavatelskou činnost

Výbor České numismatické společnosti (dále jen ČNS) vydává ve smyslu čl. VI, odst. f) Stanov Zásady pro vydavatelskou činnost, která jedním ze základních oborů působnosti ČNS (viz čl. I odst. 4 b Stanov) při rozvíjení české numismatiky a české medailérské tvorby.

1. Právo vykonávat vydavatelskou činnost jménem České numismatické společnosti a používat k tomuto účelu její název a logo (dále jen vydavatel) má:
a) Výbor ČNS
b) pobočky ČNS

2. Veškerá vydavatelská činnost oprávněných orgánů ČNS se řídí Zákonem o dílech literárních, vědeckých a uměleckých.

3. Vydavatelský záměr projednává s pobočkou ČNS nebo s Výborem ČNS autor nebo jím pověřená osoba.

4. Pobočky mají ohlašovací povinnost svého vydavatelského záměru vůči Předsednictvu ČNS. Předsednictvo ČNS má povinnost informovat Výbor ČNS o vydavatelských záměrech svých i poboček.

5. Informace o vydavatelském záměru musí obsahovat
a) u publikací:
• autor (popř. u kolektivu autorů odpovědný redaktor) a název díla
• základní charakteristika a rozsah díla
• předpokládaná doba vydání
• periodicita (u publikací časopisového formátu)
b) u medailí:
• autor a název díla
• základní technické a technologické údaje (velikost, materiál, výrobce atd.)
• stručný popis líce a rubu, případně kresebné návrhy
• předpokládaný počet vyražených kusů u jednotlivých mutací či variant
• předpokládaná doba vydání
c) u pamětních tisků:
• autor a název díla
• základní technické a technologické údaje (způsob tisku atd.)
• stručný popis líce a rubu, případně kresebné návrhy
• předpokládaná doba vydání

6. Pokud budou do osmi týdnů od podání edičního záměru sděleny autorovi nebo spolupracujícímu vydavateli (jinému, než je ČNS) připomínky, je povinen se k nim vyjádřit. Pokud mu nebudou připomínky sděleny, lze dílo vydat v souladu s edičním záměrem. Případné rozpory bude řešit komise jmenovaná Výborem ČNS.

7. Použití názvu Česká numismatická společnost a užití jejího loga na vydávaném díle lze pouze s písemným souhlasem Výboru ČNS.

8. Pobočky a Ústředí ČNS mohou vydání podpořit následujícím způsobem:
• Přímou finanční podporou za předpokladu, že publikace má celospolečenský dosah a potenciál návratnosti vložených prostředků
• Půjčkou do maximální výše 50 000 Kč, splatnou do 1 roku od poskytnutí. Podmínky půjčky určuje Výbor ČNS či pobočka.
• Přímou finanční podporou za předpokladu, že publikace má celospolečenský dosah a potenciál návratnosti vložených prostředků.
• Odkupem části nákladu za účelem jeho další distribuce mezi členy ČNS.
Finanční podpora musí být smluvně zajištěna a k jejímu plnění dojde nejdříve ve chvíli, kdy budou k dispozici:
• Tiskové náhledy ve formě PDF.
• Razidla popřípadě tiskové matrice a smlouva o díle s ražebnou popř. tiskárnou.
Podmínkou je dodržení zásad hospodárnosti a respektování platných vyhlášek a předpisů.

9. V případě souhlasu s užitím názvu a loga a v případě podpory ČNS je vydavatel povinen uvést na vydávaném díle vždy název vydavatele v plném znění (Česká numismatická společnost, z.s. – pro Výbor ČNS; Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v … pro pobočky ČNS). Výjimečně lze uvést název vydavatele ve zkrácené vhodné formě.
U publikací je doporučeno zažádat o ISBN.

10. Vydavatel je povinen z každého vydaného díla odevzdat
a) u děl slovesných:
jeden exemplář pro Ústřední knihovnu ČNS a další povinné exempláře Národní knihovně České republiky, Moravské zemské knihovně v Brně, Vědecké knihovně v Olomouci a místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele
b) u děl výtvarných:
(medaile, plakety, odznaky apod.) jeden exemplář z obecného kovu pro Ústřední sbírku medailí a mincí ČNS. Pokud bylo k realizaci díla použito stříbro nebo jiný drahý kov popř. drahé kameny, je vydavatel povinen přenechat pro sbírku ČNS tato díla po jednom exempláři za cenu maximálně do výše nákladů spojených s vydáním.

11. Vyplácení autorských odměn se řídí Autorským zákonem v platném znění. Dohody o odměnách musí být zpracovány vždy písemnou formou. Zdaňování odměn se řídí zákonem O dani z příjmů fyzických a právnických osob v platném znění.

Zásady pro vydavatelskou činnost byly projednány a schváleny 3. Radou ČNS dne 23. 10. 2021. Účinnosti nabývají od 1. 11. 2021