Zásady pro zřízení nové pobočky a pro ukončení činnosti pobočky

Výbor České numismatické společnosti vydává ve smyslu čl. III, odst. (1) a (3) Stanov a čl. VI Stanov tyto zásady pro vznik nebo ukončení činnosti organizační jednotky ČNS (dále jen pobočky).

A. Zřízení nové pobočky

1. Pobočka vzniká registrací.
2. Návrh na registraci pobočky mohou podávat nejméně tři členové ČNS (dále jen přípravný výbor). Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů přípravného výboru je zmocněn oprávněným jednat jejich jménem.
Název pobočky musí znít: Česká numismatická společnost, pobočka ………………………… .
3. Do doby vytvoření orgánů pobočky (v souladu s platnými stanovami) jedná jménem zřizované pobočky přípravný výbor.
Přípravný výbor je povinen:
– předložit návrh na zřízení nové pobočky Výboru České numismatic-ké společnosti ke schválení a předložit seznam budoucích členů po-bočky, členů ČNS
– po souhlasu Výboru ČNS svolat ustavující schůzi pobočky. Na této ustavující schůzi musí být provedena volba orgánů pobočky tj. výboru a revizní komise. Volby probíhají stejným způsobem jako na výroční členské schůzi.
4. Nově zvolený výbor je povinen:
– bezodkladně předložit místně příslušnému správci daně všechny podklady k registraci pobočky ČNS s náležitostmi uvedenými v Pokynu č. D-92 MF České republiky, č.j.: 152/35513/1994 uveřej-něném ve Finančním zpravodaji č.10/1994.
5. Po zaregistrování pobočky a přidělení IČO je člen zřizované pobočky oprávněný jednat jejím jménem povinen do 14 dnů oznámit Výboru ČNS registraci nové pobočky, přidělené IČO, případně číslo účtu u některého finančního ústavu. U členů, kteří byli členy jiné pobočky změnu příslušnosti k pobočce podle převzatých kmenových listů. Dále musí sdělit název pobočky, sídlo a složení orgánů pobočky a kontaktní adresu.

B. Ukončení činnosti pobočky

1. Pobočka zanikne:
a) sloučením s jinou pobočkou
b) dobrovolným rozpuštěním
c) rozpuštěním na základě rozhodnutí Konference delegátů ČNS.
2. Pobočka zanikne ve smyslu bodu 1. a) a 1. b), usnese-li se na tom mimořádná schůze nadpoloviční většinou hlasů řádných členů poboč-ky. Členská schůze pobočky a v případě, že to nebude možné výbor pobočky navrhne, na který orgán ČNS přejde v případě rozpuštění po provedené likvidaci její majetek. Pokud uvedené pobočkové orgány nepodají návrh, rozhodne o vypořádání majetku pobočky Výbor ČNS.
3. V případě zvláště hrubého nebo opakovaného porušení Stanov ČNS a zákonů České republiky rozhodne o rozpuštění pobočky na návrh Výboru ČNS Konference delegátů, jako nejvyšší orgán ČNS. Do rozhodnutí Konference delegátů bude činnost pobočky zastavena.
4. Při zániku pobočky musí být provedena v termínu určeném Výborem ČNS nebo Revizní komisí ČNS revize hospodaření a inventura jejího majetku. Předseda Revizní komise ČNS předloží Výboru ČNS do 14 dnů po ukončení revize a inventarizace zprávu a návrh na řešení pří-padně zjištěných nedostatků.
5. Majetek zaniklé pobočky bude po dobu dvou let deponován u zvoleného orgánu ČNS. Jestliže v tomto období vznikne na místě zaniklé pobočky pobočka nová, rozhodne o přechodu deponovaného majetku Výbor ČNS. Ten také zúčtuje náklady spojené s deponováním k tíži nově vzniklé pobočky.

Norma byla schválena Radou ČNS dne 14. října 1995 a platí ve smyslu pozdějších zapracovaných doplňků (vytištěných kurzívou).
Upraveno na I. Radě předsedů ČNS 7. října 2023.