Aukční řád

Pravidla pro konání členských aukcí České numismatické společnosti, z.s. tzv. AUKČNÍ ŘÁD

Výbor České numismatické společnosti, z.s. (dále jen ČNS nebo pořadatel) vydává ve smyslu čl. VI. Stanov ČNS Pravidla pro konání členských aukcí – tzv. aukční řád, která jsou závazná pro všechny členské aukce pořádané oprávněnými orgány ČNS. Členskými aukcemi vytváří ČNS podmínky pro sběratelskou, vědeckou a kulturně osvětovou činnost ve smyslu čl. I, odst. 4. c), d) Stanov. Členská aukce slouží všem členům ČNS k získávání numismatického i numismatice příbuzného materiálu a odborné literatury, k podchycení numismatického materiálu pro jeho případné vědecké zpracování a doplňování veřejných sbírek především v muzeích.

Čl. I. – Pořadatel členské aukce

 1. Pořadatelem členské aukce Numismatického materiálu v rámci ČNS může být:
  a) Výbor ČNS (předsednictvo výboru jmenuje aukční komisi)
  b) pobočka ČNS (výbor pobočky jmenuje aukční komisi).
 2. Aukční komise je pomocným orgánem pořadatele a zodpovídá za organizaci členské aukce (příjem aukčního materiálu, jeho popis, sestavení a distribuce aukčního katalogu, zajištění a ochrana aukčního materiálu, vyúčtování aukce atd.).
 3. Pořadatel koná členské aukce v regionu své působnosti. Pořádání členských aukcí termínově koordinuje Výbor ČNS. Změna potvrzeného termínu je možná jen ve zvlášť závažných případech, s písemným souhlasem pořadatelů již dříve odsouhlasených členských aukcí, na které připadá nově požadovaný termín a po potvrzení Výborem ČNS. Výbor ČNS má právo přechodně pozastavit konání členských aukcí pořadatelům, na něž se vztahují ustanovení části B. Disciplinárního řádu.
 4. Pořadatel je povinen archivovat v souladu s Archivním a spisovým řádem ČNS a s příslušnými obecně platnými předpisy doklady o členské aukci (vyúčtování členské aukce, aukční protokol, údaje o všech prodávajících i vydražitelích, seznam účastníků členské aukce).
 5. Pořadatel je povinen vyloučit z účasti na členské aukci ty účastníky, jejichž činnost se v průběhu aukce neslučuje se Stanovami či organizačními normami ČNS.
 6. Aukční komise pořadatele, popřípadě orgán, který ji jmenoval, jsou povinni řešit spory mezi účastníky členské aukce. V případě, že nebude dosaženo dohody, postupuje se v souladu s čl. II, odst. 4 f) Stanov.
 7. Pořadateli aukce je výslovně zakázáno navyšování ceny dražených položek v průběhu aukce za účelem dosažení vyšší docílené ceny např. dle požadavků dodavatele materiálu a to jakýmkoliv způsobem (fiktivním nebo pojistným limitem, fingovanou dražbou po telefonu, dražbou přihazováním pověřeným účastníkem aukce v sále nebo po Internetu). Zjištění a prokázání takového jednání bude mít za následek přechodné pozastavení konání aukcí příslušné pobočce Výborem ČNS (viz výše čl. I., odst. 3)
 8. Další práva a povinnosti pořadatele jsou obsaženy v následujících článcích těchto pravidel.

Čl. II. – Dodavatel aukčního materiálu

 1. Numismatický materiál zařazovaný do členských aukcí ČNS (dále jen materiál) tvoří:
  a) mince, medaile a plakety, žetony, hodnotové a účelové známky, řády a vyznamenání, odznaky, další numismatice příbuzná drobná plastika z drahých i obecných kovů, případně jiných materiálů
  b) papírová platidla
  c) odborná numismatická literatura a literatura z oborů příbuzných (zejména historická, heraldická, genealogická, faleristická apod.)
  d) ostatní numismatický a numismatice příbuzný materiál (mincovní váhy a závaží, razidla, mincovní skříně a mincovní plata, pečeti a pečetidla, losy, akcie apod.)
 2. Dodávat materiál do členské aukce mohou:
  a) členové ČNS
  b) dědici po zemřelém členu ČNS
 3. Do členské aukce nesmí být řazen nenumismatický materiál, neoznačená novodobá falza, neoznačené repliky a galvanoplastické oboustranné odlitky.
 4. Dodavatel má právo předat pořadateli materiál s vlastním návrhem vyvolávací ceny. Nabízený materiál musí být uveden na seznamu zpracovaném dodavatelem. Pořadatel je po zpracování nabídky povinen vystavit dodavateli přejímací list zařazeného materiálu, kopii přejímacího listu zakládá. Pokud nedojde mezi dodavatelem a pořadatelem k dohodě v otázkách vyvolávací ceny nebo stavu zachovalosti materiálu, postupuje pořadatel následovně:
  a) sporné položky nebudou zařazeny nebo
  b) sporné položky budou zařazeny s tím, že pokud se položka nevydraží, zaplatí dodavatel smluvní poplatek nebo
  c) pokud dodavatel doloží svůj cenový návrh znaleckým posudkem, pořadatel jej bude respektovat a stanoví vyvolávací cenu na 80% odhadní ceny.
  O sporných položkách dle odstavce b) a c) musí být proveden zápis v přejímacím listě, jinak nemůže pořadatel smluvní poplatek vyžadovat.
 5. Pořadatel může vybírat od dodavatele manipulační poplatek za každou položku zařazenou do aukčního katalogu. Tento manipulační poplatek je splatný při vyúčtování dodaného materiálu.
 6. Dodavatel materiálu zůstává jeho majitelem až do vydražení, to znamená i po převzetí materiálu pořadatelem ke zpracování. Pokud se dodavatel po zpracování rukopisu aukčního katalogu rozhodne dodaný materiál z aukce stáhnout, je povinen uhradit pořadateli smluvní poplatek uvedený v přejímacím listě ve shodě s obecně platnými předpisy.
 7. Považuje se za neetické, pokud dodavatel materiálu draží v členské aukci svůj vlastní materiál za účelem zvýšení prodejní ceny.
 8. Dodavatel je povinen uhradit srážku propočtenou z cen docílených na členské aukci za dodaný materiál. Výši srážky stanovuje pořadatel členské aukce, srážka je pro danou členskou aukci pro všechny dodavatele stejná.
 9. Dodavatel má nárok na proplacení vydraženého materiálu po uplynutí reklamační lhůty (viz dále čl. VII. a VIII.). Pouze v případě, že veškerý dodaný materiál byl vydražen přímo v sále (viz dále čl. VI.), lze proplatit vydražený materiál po uzávěrce tržby v sále.
 10. Dodavatel může na základě písemné smlouvy od pořadatele i před členskou aukcí obdržet zálohu, stanovenou pořadatelem dle povahy a hodnoty zařazeného materiálu. Ve smlouvě o výplatě zálohy musí být jednoznačně uvedeno, že dodavatel po závěrečném vyúčtování zálohu, popřípadě její část vrátí ve lhůtě stanoven pořadatelem, pokud za vydražené položky nebude po odečtu srážky dle čl. II., odst. 8. dosaženo ceny odpovídající vyplacené záloze.
 11. Nevydražený materiál obdrží dodavatel zpět společně s vyúčtováním členské aukce, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.

Čl. III. – Účast na členské aukci

 1. Členské aukce ČNS jsou neveřejné. Právo aktivně se zúčastnit členských aukcí ČNS mají pouze členové ČNS. Pořadatel je oprávněn povolit přístup na členskou aukci i hostům s tím, že jeden člen ČNS může přivést pouze jednoho hosta-zpravidla rodinného příslušníka.
 2. Účast na členské aukci ČNS může být:
  a. přímá-dražitel se členské aukce účastní osobně nebo po telefonu (viz čl. VI.)
  b. nepřímá-dražitel se členské aukce účastní prostřednictvím písemného příkazu, tzv. limitem (viz čl. VII.)
  c. on-line-dražitel se členské aukce účastní prostřednictvím on-line internetové aukce
 3. Pořadatel je povinen zabezpečit kontrolu při vstupu do dražebního sálu v průběhu celé členské aukce. Každý člen ČNS má povinnost prokázat se při vstupu na členskou aukci členským průkazem (dokladem o zaplacení členského příspěvku) na příslušné období a v případě pochybnosti prokázat i svoji totožnost.
  a. Členové ČNS (včetně pořadatelů) se zapisují do seznamu přítomných, který musí obsahovat: pořadové číslo účastníka, přidělené dražební číslo, jméno a příjmení účastníka, jeho adresu, příslušnost k pobočce ČNS, místo pro poznámky; v záhlaví musí být označení pořadatele, číslo členské aukce a datum konání členské aukce.
  b. Hosté se zapisují rovněž do seznamu přítomných a to společně se členem ČNS, který je uvádí. V tomto seznamu musí být uvedeno jméno a příjmení hosta, včetně jeho adresy.
 4. Hosté se mohou členské aukce účastnit pouze pasivně-nesmí jim být přiděleno dražební číslo a nesmí dražit. Člen ČNS, který hosta uvádí, za něj odpovídá po celou dobu konání členské aukce. Přítomnost hosta povoluje výhradně pořadatel (v případě nutnosti i individuálně). Pořadatel má právo přítomnost hostů i zcela vyloučit, v tom případě musí být tato skutečnost součástí organizačních pokynů uvedených v aukčním katalogu.
 5. Účastníci členské aukce jsou povinni podřídit se bezpečnostním opatřením pořadatele k ochraně aukčního materiálu.
 6. Pořadatel je oprávněn požadovat od účastníků při vstupu na členskou aukci režijní příspěvek na krytí nákladů spojených s pronájmem aukčního sálu a zálohu nebo půjčovné za poskytnutí dražebního čísla.
 7. Všichni vydražitelé jsou povinni k docílené ceně připlatit příspěvek na činnost pořadatele. Jeho výši stanoví pořadatel na základě docílené ceny.

Článek IV. – Příprava členské aukce

 1. Příjem aukčního materiálu provádí pověřený člen (členové) aukční komise pořadatele, při listovních zásilkách musí příjem provádět vždy nejméně dva pověření členové aukční komise. Při příjmu aukčního materiálu je pořadatel povinen vystavit dodavateli přejímací list aukčního materiálu (dále jen přejímací list), který musí obsahovat: označení pořadatele (číslo členské aukce), datum konání členské aukce, jméno a příjmení dodavatele, kód označení jím dodaného aukčního materiálu, pořadové číslo předávané položky, kolonku pro doplnění pořadového čísla dle aukčního katalogu, popis položky, oznámení kvality, vyvolávací cenu, kolonku pro doplnění docílené ceny, informace o srážce z docílené ceny (čl. II., odst. 8), případně zápis o sporných položkách (čl. II., odst. 4). Společně s přejímacím listem vrací pořadatel dodavateli jím zpracovaný seznam s nabídkou a nezařazený aukční materiál.
  Součástí přejímacího listu je dále prohlášení:
  „Dodavatel aukčního materiálu prohlašuje, že je jediným vlastníkem aukčního materiálu a že předávaný aukční materiál není zatížen žádnými právy třetích osob a nepochází z nepoctivých zdrojů. Dodavatel aukčního materiálu odpovídá za škodu, která by vznikla pořadateli členské aukce v důsledku nepravdivosti prohlášení o vlastnictví materiálu v předchozím souvětí. Případnou uvedenou škodu vzniklou pořadateli členské aukce uhradí dodavatel aukčního materiálu do … od jejího zjištění a vyčíslení.“
 2. Popis aukčního materiálu musí obsahovat: přesný popis položky s případným odvoláním na odbornou literaturu (viz příloha A.), poznámky o vadách, označení zachovalosti (viz příloha B.), vyvolávací cenu, eventuálně označení stupně vzácnosti (viz příloha C.).
 3. Pro informaci členské základny ČNS je aukční materiál uspořádán do aukčního katalogu. Katalog musí obsahovat: označení pořadatele (pořadové číslo členské aukce), přesné určení termínu a místa konání členské aukce (jméno zpracovatele/ů aukčního katalogu), nezbytné organizační pokyny, seznam citované literatury (kromě odborné literatury uvedené v Příloze A), adresu pro příjem limitů, oznámení o možnosti dražby po telefonu, webovou stránku pro připojení k on-line aukci, kontaktní adresu pro ostatní korespondenci a zpravidla i tzv. limitní lístek pro písemné příkazy (čl. VII). Popis zařazených položek musí být v souladu s čl. IV., odst. 2., navíc se doplňuje pořadové číslo položky a údaj o počtu kusů v jedné položce (pokud je vyšší než jeden). Pořadatel je odpovědný za správnost údajů v aukčním katalogu. Systém řazení aukčního katalogu a jeho případný další obsah záleží na rozhodnutí pořadatele. Pořadatel je povinen dbát, aby v aukčním katalogu nebyly uvedeny údaje v rozporu s předpisy GDPR. Aukční katalog je členským tiskem, mimo rámec ČNS je neprodejný (včetně aukčních katalogů, které již nejsou aktuální). Dle obecně platných předpisů plyne pro ČNS povinnost uvádět v záhlaví aukčních katalogů: „ČNS, pobočka v … pořádá neveřejnou aukci pouze pro členy České numismatické společnosti.“
 4. Odběr aukčních katalogů není pro členy ČNS povinný. Pořadatel je oprávněn stanovit formu a výši úhrady aukčního katalogu v souladu s platnými předpisy. Povinné výtisky aukčních katalogů jsou distribuovány na náklady pořadatele, po jednom výtisku obdrží: Výbor ČNS (sekretariát), Národní muzeum v Praze, Slezské zemské muzeum a Moravské zemské muzeum v Brně.
  Z důvodu informovanosti členů ČNS pořadatel členské aukce rozešle jeden výtisk aukčního katalogu i všem pobočkám ČNS. Jeden výtisk aukčního katalogu pobočky uloží do svého archivu. Jeden výtisk katalogu lze pro potřebu pořadatele výrazně označit: „PROTOKOL ČLENSKÉ AUKCE“
 5. Pořadatel je povinen zabezpečit řádné uložení a zajištění aukčního materiálu, případně pojištění, v době od jeho převzetí od dodavatele do doby předání novému majiteli, resp. vrácení neprodaných položek dodavateli.

Článek V. – Členská aukce ČNS

Členské aukce ČNS mohou být:
a. klasické s přímou účastí
b. korespondenční
c. on-line
d. v kombinaci všech tří způsobů

1) Pokud není stanoveno jinak budou ceny v katalogu uváděny a vydražené položky hrazeny v českých korunách (Kč). Pro případ úhrady v jiné měně musí pořadatel předem oznámit příslušný směnný kurz. Pořadatel není povinen přijímat mince cizí měny nebo neobvykle vysoké nominály cizí měny. Vracení přeplatku v cizí měně je realizováno v Kč

2) Klasická členská aukce.
a. Před zahájením členské aukce je pořadatel povinen na nezbytně nutnou dobu umožnit prohlídku aukčního materiálu. Před začátkem dražby je pořadatel povinen oznámit veškeré změny a opravy zjištěné od vydání aukčního katalogu a učinit opatření, aby nedošlo k poškození zájmů účastníků členské aukce.
b. Členská aukce probíhá zpravidla v pořadí podle čísel položek v aukčním katalogu. Dražit se začíná vždy vyvolávací cenou, dále předposledním limitem s příslušným příhozem a v dražbě se pokračuje směrem nahoru tzv. anglickým způsobem dle následující stupnice příhozů:

do 20 Kč

1 Kč

do 10 000 Kč

500 Kč

do 50 Kč

2 Kč

do 20 000 Kč

1 000 Kč

do 100 Kč

5 Kč

do 50 000 Kč

2 000 Kč

do 200 Kč

10 Kč

do 100 000 Kč

5 000 Kč

do 500 Kč

20Kč

do 200 000 Kč

10 000 Kč

do 1 000 Kč

50 Kč

do 500 000 Kč

20 000 Kč

do 2 000 Kč

100 Kč

nad 500 000 Kč

50 000 Kč

do 5 000 Kč

200 Kč

 

Položky, u nichž dal dodavatel aukčního materiálu písemný souhlas a o něž není zájem ani za vyvolávací cenu, lze dražit směrem dolů tzv. holandským způsobem, maximálně však dva příhozy. Pokud je na dolní hranici při holandském způsobu dražby dva nebo více dražících, pokračuje se v dražbě směrem nahoru jen mezi těmito dražiteli. V tomto případě je pak další postup dražby směrem dolů nepřípustný.
c. Dražbu provádí pověřený licitátor, kterému je pořadatel povinen dát k dispozici těsně před zahájením dražby aukční katalog s vyznačením ohlášených změn oznámených ve smyslu čl. V., odst. 1 a, položek schválených pro dražbu směrem dolů. Spojení funkce licitátora s funkcí limitáře (čl. VII.) je nepřípustné. Dražba se provádí výhradně dražebními čísly přidělenými při prezenci (čl. III., odst. 3 a) Při dosažení nejvyšší nabídky licitátor oznámí číslo vydražené položky, docílenou cenu a číslo dražitele nebo limitenta, kterému byla položka přiznána.
d. Vydražené položky mohou být v průběhu členské aukce označovány číslem vydražitele a docílenou cenou. Kromě toho je pověřený člen pořadatele povinen zapsat číslo vydražitele a docílenou cenu (všech položek) do protokolu členské aukce, který tvoří jeden ze základních dokladů členské aukce.
3) Korespondenční členská aukce.
a. Korespondenční členská aukce se koná pouze na základě písemných příkazů.
b. Při korespondenční členské aukci nemusí pořadatel vystavit aukční materiál k prohlídce.
c. Písemné příkazy pro korespondenční členskou aukci musí odpovídat stupnici příhozů dle čl. V., odst.
1 b. Limity nižší než vyvolávací cena se nepřijímají.
d. Další zásady jsou shodné se zásadami pro nepřímou účast prostřednictvím limitů na klasické členské aukci.
4) Pořadatel je povinen na požádání vystavit pro dražitele vyúčtování, které musí obsahovat údaje v souladu s obecně platnými předpisy: název pořadatele členské aukce, větu „Tento doklad je vystaven pro pana /paní …, člena ČNS, registrovaného v ČNS, pobočka v …“, čísla vydražených položek a jejich docílené ceny, celkový příspěvek na činnost pořadatele, případně další oprávněné náklady, celkovou částku k úhradě a podpis statutárního orgánu.

Čl. VI. – Přímá účast na členské aukci

 1. Za přímou účast se považuje, je-li účastník členské aukce-dražitel na členské aukci osobně přítomen nebo draží po telefonu nebo on-line. Jestliže dražitel písemně zmocní jiného člena ČNS k dražbě, je toto považováno za účast přímou.
 2. Přiznané položky jsou dražiteli zapisovány do zvláštního účtu. Přímý účastník má povinnost uhradit vydražené položky v době určené pořadatelem v průběhu nebo ihned po skončení členské aukce. Pokud tak neučiní, je pořadatel oprávněn postupovat v souladu s Disciplinárním řádem (porušení sběratelské etiky). Vydražené položky se po zaplacení předávají přímému účastníku komisionálně za účasti zástupce pořadatele a vydražitele.
 3. Dojde-li při přebírání vydražených položek ke sporu, věc řeší pověřený člen aukční komise pořadatele. Kontrolním dokladem je aukční protokol.
 4. Přímý účastník členské aukce je odpovědný za případné zneužití přiděleného dražebního čísla.

Čl. VI. a. – Přímá účast na členské aukci-dražba po telefonu

 1. Za přímou účast je také považována dražba po telefonu. Účastník členské aukce-dražitel, ač osobně nepřítomen přímo ovlivňuje v daný okamžik výši docílené ceny.
 2. O možnosti dražby po telefonu rozhoduje pořadatel členské aukce. Tuto možnost je povinen zveřejnit v aukčním katalogu zároveň s technickým upřesněním postupu.
 3. Účast na aukci dražbou po telefonu se uskutečňuje na základě písemné Přihlášky k dražbě po telefonu, která musí obsahovat: označení pořadatele, datum konání aukce, jméno a příjmení účastníka členské aukce-dražitele, jeho úplnou adresu, prohlášení účastníka členské aukce-dražitele, že je řádným členem ČNS s uvedením pobočky, u níž je registrován, kolonky pro vyplnění čísla položek aukčního katalogu přihlášených k dražbě po telefonu. Pořadatel přihlášku doplní o pořadové číslo účastníka dražby.
 4. Pořadatel zajistí potřebný počet osob pro telefonické spojení s dražiteli po telefonu.
 5. Dražba po telefonu je zahájena poslední předběžně docílenou cenou.
 6. Položky vydražené dražbou po telefonu lze zasílat poštou na dobírku nebo s poštovní poukázkou typu A. Pořadatel je oprávněn účastníku členské aukce-dražiteli vyúčtovat náklady spojené s provedením dražby po telefonu a náklady spojené s odesláním vydražených položek (poštovné a balné).

Čl. VI. b. – On-line účast na členské aukci

 1. Za on-line účast je považována dražba pomocí internetového připojení na předem oznámené webové stránce. Účastník členské aukce-dražitel, ač osobně nepřítomen, přímo ovlivňuje v daný okamžik výši docílené ceny.
 2. O možnosti dražby on-line rozhoduje pořadatel členské aukce a tuto možnost je povinen zveřejnit v aukčním katalogu zároveň s technickým upřesněním postupu.
 3. Účast na on-line aukci se uskutečňuje na základě Přihlášky k on-line dražbě, která musí obsahovat: označení pořadatele, datum konání aukce, jméno a příjmení účastníka členské aukce-dražitele, jeho úplnou adresu, prohlášení účastníka členské aukce-dražitele, že je řádným členem ČNS
 4. Položky vydražené on-line dražbou lze zasílat poštou na dobírku nebo s poštovní poukázkou typu A. Pořadatel je oprávněn účastníku členské aukce-dražiteli vyúčtovat náklady spojené s provedením on-line dražby a náklady spojené s odesláním vydražených položek (poštovné a balné).

Čl. VII. – Nepřímá účast na členské aukci

 1. Členové ČNS, kteří se osobně neúčastní členské aukce, mají možnost dražit písemným příkazem-limitem. Účast takovýchto členů-limitentů na členské aukci ČNS je nepřímá.
 2. Písemný příkaz se zapisuje do limitního lístku, který je zpravidla součástí každého aukčního katalogu (čl. IV., odst. 3). Limitní lístek musí obsahovat údaje: označení pořadatele (číslo členské aukce), datum konání členské aukce, jméno a příjmení limitenta, adresu limitenta včetně PSČ, datum předání limitu poštou pořadateli (např. dle knihy došlé pošty), přidělené pořadové číslo limitu, prohlášení limitenta, že je řádným členem ČNS s uvedením pobočky ČNS, u níž je registrován; kolonky pro vyplnění – čísla položek dle aukčního katalogu, výši limitu = maximální nabídka (cena, kterou je limitent ochoten za limitovanou položku zaplatit bez příspěvku na činnost pořadatele). Výše jednotlivých limitů musí odpovídat stupnici příhozů dle čl. V., odst. 1 b. Pokud výše limitu neodpovídá stupnici příhozů, je pořadatel oprávněn snížit limit k nejbližší nižší hodnotě. Neomezené limity jsou nepřípustné. Dražba směrem dolů je na limity nepřípustná. Pokud limitní lístek neodpovídá výše uvedeným zásadám, je pořadatel oprávněn vyloučit limitenta z členské aukce.
 3. Pořadatel má právo z důvodu zpracování limitních lístků stanovit mezní termín pro příjem limitů a na později došlé limity není povinen brát zřetel. Pokud mezní termín nestanoví, je povinen zařadit všechny řádně vyplněné limitní lístky doručené 24 hodin před zahájením členské aukce. Po uzávěrce nelze limit měnit nebo zrušit.
 4. Pořadatel určuje jednoho člena ČNS-limitáře, který je zodpovědný za příjem a evidenci došlých limitů, zastupuje limitenty při dražbě, odpovídá za vyúčtování a odeslání vydražených položek poštou.
 5. Limitář je před členskou aukcí povinen na došlých limitních lístcích překontrolovat uvedené údaje a na správně vyplněných limitních lístcích doplnit údaje: datum přijetí a pořadové číslo limitu. Do limitní knihy zapíše k příslušným položkám aukčního katalogu číslo limitu a výši nabídky v pořadí, jak limity docházely. Po uzávěrce příjmu limitů vyznačí dvě nejvyšší nabídky.
 6. Pořadatel je povinen zajistit, aby výše limitů byla až do vyvolání limitované položky zachována v tajnosti.
 7. V případě, že na draženou položku došlo více limitů, začíná licitátor po upozornění limitářem dražit od druhého nejvyššího limitu, zvýšeného o jeden příslušný příhoz. Jestliže byly zaevidovány dva nebo více shodných limitů na draženou položku, které jsou zároveň nejvyšší nabídkou, oznámí limitář výši těchto limitů a licitátor pokračuje v dražbě od této výšky limitu. Při shodě dvou nebo více limitů má přednost limit, který byl doručen nejdříve.
 8. Limitář je povinen v průběhu členské aukce zaznamenávat docílené ceny položek vydražených pro limitenty. Po skončení členské aukce vypracuje limitář seznamy položek vydražených na limit v členění podle jednotlivých limitentů. Tyto seznamy tvoří podklad pro vyúčtování a rozeslání limitů.
 9. Položky vydražené na limity lze zasílat poštou po předchozí úhradě docílené ceny, na dobírku nebo s poštovní poukázkou typu A. Rozeslání limitů musí být provedeno nejpozději do 21 dnů po členské aukci. Pořadatel je oprávněn limitentům vyúčtovat náklady spojené s odesláním vydražených položek (poštovné a balné).

Čl. VIII. – Reklamace

 1. Od přímých účastníků lze přijmout připomínky k aukčnímu materiálu pouze do zahájení členské aukce. Na pozdější reklamace zachovalosti není pořadatel povinen brát zřetel neboť každému přímému účastníku členské aukce je umožněna prohlídka aukčního materiálu. Výjimku tvoří pouze případné záměny a organizační chyby při manipulaci s aukčním materiálem průběhu členské aukce (viz obecně platné předpisy)
 2. Nepřímí účastníci-limitenti mohou reklamaci na rozpor s textem v nabídkovém soupisu uplatnit do pěti dnů od převzetí zásilky. Termín je splněn dnem podání k poštovní přepravě nebo osobní reklamací u oprávněné osoby pořadatele členské aukce. Reklamované položky nesmí být limitentem vráceny zpět na dobírku (viz obecně platné předpisy)
 3. Reklamace na pravost draženého materiálu je nutno uplatnit nejpozději do 12 měsíců od data konání členské aukce, jinak právo na reklamaci zaniká. V tomto případě je termín splněn dnem podání reklamovaného aukčního materiálu k poštovní přepravě nebo dnem osobního předání reklamovaného aukčního materiálu pořadateli členské aukce.
 4. O oprávněnosti reklamace rozhoduje pořadatel členské aukce dle současně platných Pravidel pro konání členských aukcí (tzv. aukčního řádu) ČNS. Reklamace vyřizuje pověřený člen pořadatele, zpravidla předseda aukční komise ve spolupráci s jejími členy. Uznaná reklamace se zapisuje do aukčního protokolu. Uvede se, kdo reklamaci uplatnil včetně příslušnosti k pobočce ČNS a co bylo předmětem reklamace.
 5. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na další členské aukci ty limitenty, kteří opakovaně neoprávněně reklamovali aukční materiál.
 6. Náklady spojené s vyřízením reklamace jdou v případě oprávněné reklamace k tíži pořadatele, u neoprávněné reklamace k tíži reklamujícího.
 7. Pokud dojde při vyřizování reklamace ke sporu, který se nepodaří vyřešit s pomocí orgánů ČNS, je pořadatel povinen zajistit znalecký posudek. Náklady spojené s vypracování znaleckého posudku se přičítají k nákladům na vyřízení reklamace dle čl. VIII., odst. 5) Stanov. Pokud znalecký posudek opatří reklamující bez předchozí dohody s pořadatelem, pak se náklady na zhotovení takového posudku k nákladům reklamace nepřipočítávají.

Článek IX. – Zvláštní ustanovení

 1. Vyjmutí aukčního materiálu pro muzea:
  Aukční materiál, o který z důvodů vědeckého bádání nebo doplňování sbírkových fondů požádá numismatické oddělení Národního muzea v Praze, Moravského zemského muzea v Brně nebo Slezské zemské muzeum v Ostravě (dále jen muzeum) pořadatel vyjme z členské aukce za podmínek:
  a. muzeum předloží písemnou žádost v takovém předstihu, aby bylo možné s dodavatelem vyjmutí z členské aukce projednat včetně ceny (smluvní cena)
  b. ze smluvní ceny sjednané pořadatelem mezi dodavatelem a muzeem, je pořadatel oprávněn odpočítat srážku dle čl. II., odst. 8. a příspěvek dle čl. III., odst. 7.
  c. muzeum má povinnost uhradit vyjmutý aukční materiál nejpozději ve lhůtě sjednané s pořadatelem, po tomto termínu je pořadatel oprávněn přistoupit k penalizaci ve smyslu obecně platných předpisů, je nepřípustné vyjmutý aukční materiál po členské aukci vrátit
  d. ostatní muzea či jiné organizace nemají právo žádat o vyjmutí aukčního materiálu z členské aukce, pokud jsou členy ČNS, účastní se aukce jako člen ČNS ve smyslu čl. III.
  e. zástupce, který draží pro muzea či jiné organizace (členy ČNS) je povinen předložit pořadateli plnou moc
 2. Neodebrání vydraženého aukčního materiálu:
  Pokud přímý nebo nepřímý účastník členské aukce odmítne bez řádného zdůvodnění převzít a uhradit vydražený materiál, je pořadatel oprávněn považovat toto jednání za hrubé porušení sběratelské etiky a postupovat v souladu s Disciplinárním řádem ČNS a právním řádem České republiky. Po ukončení řízení se pak neodebraný vydražený aukční materiál považuje za aukční materiál nevydražený.
 3. Pokud se vydražitel rozhodne, že vydražený aukční materiál vyveze za hranice České republiky (např. za účelem výměny se zahraničním partnerem) je povinen se řídit obecně platnými předpisy. Toto pozornění musí být uvedeno i v aukčním katalogu.
 4. Výměnné schůzky před členskou aukcí (spojené přímo s členskou aukcí v jeden celek):
  Pro účast na výměnných schůzkách platí stejné zásady jako pro účast na členské aukci, zejména nesmí být vystavován a nabízen nenumismatický či numismatice nepříbuzný materiál. Pořadatel neručí za numismatický či numismatice příbuzný materiál účastníků členské aukce, který si donesli na výměnnou schůzku za účelem vzájemné výměny.
 5. Odměny za práce spojené s realizací členské aukce:
  Vyplácení odměn se řídí Zákoníkem práce v platném znění. Dohody o odměnách musí být zpracovány vždy písemnou formou. Zdaňování odměn se řídí zákonem O dani z příjmů fyzických a právnických osob v platném znění. Pořadatel je oprávněn odměny vyplatit pouze za předpokladu, že budou kryty čistým výtěžkem členské aukce, zpravidla do výše 50 % čistého výtěžku.

Článek X. – Závěrečná ustanovení

Pravidla pro konání členských aukcí, (tzv. aukční řád) byla projednána a schválena Radou ČNS dne 3. října 2020 a tímto dnem nabývají platnost.

Příloha A (odborná literatura)

Alb.    Albert R.: Die Münzen der Römischen Republik, Battenberg 2003
Allen    Allen, D. 1995 : Cataloque of Celtic Coins in the British Museum with supplementary Material from other british Collections. Volume III. Bronze Coins of Gaul. London.
And.    Andolenko S: Badges of Imperial Russia – Military / Civil / Religious, Quaker Press, Washington D. C. 1968
Anochin.    Anochin V. A.: Istoria Bospora Kimerijskovo, Kijev 1999
BHK.    Bajer J., Holna J., Kohout A.: Papírová platidla Československa, České republiky a Slovenské republiky 1919 – 2010, … Elektris – Holna J., Praha 2010
Bartko.    Bartko J.: Československé vojenské odznaky, Bratislava 1980
Bartko2.    Bartko J.: Československé, slovenské a české vojenské výsadkové odznaky (1944 – 2004), 2004
BB.    Barac Borna: Reference Catalogue Orders, Medals and Decorations of the World, Part I., II., Zagreb 2009,2010
Beierlein.    Beierlein J. P.: Die Bayerische Münzen des Hauses Wittelsbach, München 1897
Berm.    Berman A. G.: Papal Coins, South Salem – New York, 1991
BK.    Brunner R., Klíma V.: Sedmdesát let ČNS, Cheb 1988
BMC.IX.    The Brititish Museum – Sylloge Nummorum Graecorum – Volume IX. – Black Sea, London 1993
Bo.    Boháč J.: Medaile a plastiky – Šejnostové J. a Z., Muzeum Vysočiny, Pelhřimov 2005
BPM.    Miltner J. O., Neumann J.: Beschreibung der bisher bekannten Böhmischen Privatmünzen und Medaillen, Vereine für Numismatik zu Prag, Prag 1852
By.    Byrne D.: Identification of More Common Medals of Belgium, USA – Oklahoma 1977
Ca.    Cach Fr.: Nejstarší české mince, 4 svazky, ČNS, Praha 1970 – 1982
Cav.    Sammlung L. Cavaliere, Lanz München – auktion 127, 30.11.2005
Ciani.    Ciani L.: Les Monnaies Royales Francaises de Huges Capet a Louis XVI., Paris 1926
CL.    Cajthaml M.: České chmelové známky, ČNS Chomutov 2001
C-M.    Car P., Muhlič T.: Decorations and Badges of Serbia and Yugoslavia 1858 – 1941, Ljubljana 2008
Cn.    Castelin K.: Česká drobná mince doby předhusitské a husitské, 1300 – 1471, Praha, ČSAV, 1953
Cn1.    Castelin K.: O chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, Numismatický sborník VI., ČSAV Praha 1960
Cn2.    Castelin K.: O českých dukátech 14. století, Numismatický časopis – ročník XIX., NSČs Praha 1950
Cn3.    Castelin K.: O chebském mincovnictví 12. a 13. století, Numismatický časopis – ročník XX., NSČs Praha 1951
Cn4.    Castelin K.: Chebské mincovnictví v době grošové (1305 – 1520), Numismatický sborník – ročník III., ČSAV Praha 1956
Cn5.    Castelin K.: Keltische Münzen. Katalog der Sammlung im Schweizerischen Landmuseum Zürich. Band I., 1978
Cn6.    Castelin K: Ke chronologii bílých peněz Vladislava II., NČČsl.VI.1930, str.75-94
Cn7.    Castelin K: Příspěvky k chronologii haléřů Vladislavových a Ludvíkových, NČČsl.VIII.1932, str.63-73
Cn8.    Castelin K: Drobné mince typu Alkis, NL.XI/1956
CNA.    Jungwirth H.: Corpus Nummorum Austriacorum – Bd.V.: Leopold I. – Karl VI. (1657-1740), Wien 1975
CNI.VI.    Corpus Nummorum Italicorum, VI. díl, Řím 1922
Cr.    Craig W. D.: Coins of the World 1750 – 1850, II. edition, Racine, Wisconsin 1971
Crawford.    Crawford M. H.: Roman Republican Coinage, Cambridge University Press 1974
Č.    Čapek V.: Nouzová papírová platidla Rakouska, ČNS Papírová platidla 1985
ČLR.    Československá legie v Rusku 1914 – 1920, Katalog výstavy v Tereziánském křídle Pražského hradu, Praha 2008 – 2009
ČS.    Čermák Kl., Skrbek B.: Mince království českého za panování rodu Habsburského od roku 1526, Pardubice 1891 – 1913
D-H    Daněk J., Holna J.: Československá nouzová a táborová platidla v letech 1914-1945, Praha – Elektris 2006
Dan.    Dannenberg H.: Die deutschen Münzen der Sächsischen und Fränkischen Kaiserzeit, Berlin, 1876 – 1905
David.    Davidovičová E. A.: Istoria děněžnovo obraščenia sredněvěkovoj Sredněj Azii, Moskva, Nauka 1983
De Wit.    The De Wit Collection of Medieval Coins, Auktion Künker – Osnabrück, 2007 – 2008
Dessewffy. Dessewffy M.: Barbár Pénzei, Budapest 1910
Deu.    Deuerlein E.: Erlangen im Spiegel der Münze, 1936
Divo.    Divo J. P.: Die Münzen und Medaillen der Fürsten von Liechtenstein, Zürich 2000
DMM.    Denárová měna na Moravě, sborník prací z III. numismat. symposia 1979, Moravské muzeum v Brně, 1986
DN3.    Geiger A.: Das deutsche Grossnotgeld 1918 – 1921, Band 3, Gietel Verlag 2003
DN4.    Müller M.: Deutsches Notgeld 1922 – 1923, Gietel Verlag 2003
DN5.    Grabowski H. L.: Deutschen Kleingeldscheine, Band 5, Gietel Verlag 2004
DN6.    Grabowski H. L.: Deutschen Kleingeldscheine, Band 6, Gietel Verlag 2004
DN7.    Keller A.: Deutsches Inflation 1923, Band 7, Gietel Verlag 2004
DN8.    Keller A.: Deutsches Inflation 1923, Band 8, Gietel Verlag 2004
DOK.    Kounovský J.: Diplomový odznak krále Karla IV., ČNS Praha 2003
Don.     Fiala Ed.: Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen des Max Donebauer, Prag 1890
Enz.    Hirsch G. : Sbírka mincí a medailí zesnulého hraběte Enzenberga – Čechy, Praha 1934
Erl.    Erlanger H.: Die Reichmünzstätte in Nürnberg, Nürenberg 1979
F.    Fiala Ed.: České denáry, Praha 1895
FA.    Fiala Ed.:: Antonio Abondio, keroplastik a medajlér ve službě císařů a králů Maximiliana II. a Rudolfa II., Praha 1909
Fl.    Floss Š.: Medaile a plakety prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka, ČSPDP, Praha 1971
FM.    Foukal M., Mrštík J.: 80 let České numismatické společnosti, ČNS Praha 1999
FM1 Foukal M., České numismatické medaile, 1. díl, Hradec Králové 2019
För.    Förschner G.: Die Münzen der römischen Kaiser in Alexandria, Frankfurt a.M. 1987
Fr.    Friedberg R.: Gold Coins of the World, New York 1980
Fra.    Franke O.: Münzen aus Porzellan, Steinzeug und Ton, Berlin 1975
Fried.    Friedensburg F.: Monety slaskie srednowiecza, Reprint Warszawa 1968
Fry.    Frynas J. G.: Medieval Coins of Bohemia, Hungary and Poland, Spink London 2015
F-Š.    Furmánek J. a Šimůnek P.: Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, Praha 2007
FW.    Fiala Ed.: Collection Ernst Prinz zu Windisch-Grätz, 1895
Gaed.    Gaedechens O. C.: Hamburgische Münzen und Medailen, Hamburg 1843-1876  (fotoreprint Leipzig 1970)
Göbl.    Göbl R.: Ostkeltischer Typenatlas, Braunschweig 1973
H.    Hess A.: Sammlung Horsky – Münzen und Medailen, I. díl, Frankfurt a.M. 1910
Há.    Hásková J.: Studie o jagellonských groších z let 1471-1526, Sborník Národního muzea XXII, 1968, 121 – 176
Há1.    Hásková J.: Příspěvek k typologii, váze a jakosti pražských grošů krále Jiřího z Poděbrad, sborník Karel Castelin, ČNS Hradec Králové 1974
Há2.    Hásková J.: Chebské mince z 12. a 13. století, Cheb 1972
Hána.    Hána J.: Účelové známky českých pivovarů ze sbírky Ing. Rudolfa Dubského, Plzeň 2006
Hahn.    Hahn W., Hahn A.: Die Münzen der baierischen Herzöge und Kurfürsten 1506 – 1806, Wien 2007
Haim.    Haimann P.: Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků, Praha 2006
Hal.    Halačka I.: Vládní mincovnictví na našem území 1526-1740, 2 svazky, ČNS, Brno 1982
Hau.    Hauser P.: Stefan Schwartz – Medailleur, Linz 1994
Haupt.    Haupt W.: Tabellen zur Sächsischen Münzkunde, Berlin 1963
Haupt1.    Haupt W.: Sächsische Münzkunde, Berlin 1974
Haus.    Hauser P.: Katalog meiner Sammlung von Medaillen, Plaketten und Jetons …, Austria 2006
He.    Hejzlar P.: Papírová platidla na území Čech, Moravy a Slovenska 1900 – 2019, Aurea Praha 2019
Herf.    Herfurth D.: Sowietische Auszeichnungen, Berlin 2002
H-H.    Heering W., Hüsken A.: Katalog der Abzeichen deutscher Organisationen 1871 – 1945, 4. Auflage, Bremen 1997
HN.    Hanibal V., Novák E.: Malé groše, Poděbrady 1981
Höll.    Höllhuber U.: Die Fünfzehner Kaiser Leopolds I. und des Erzstifts Salzburg, Salzburg 1998
HSV.    Herber O., Stanka K., Vejrosta A.: Soupis medailí Václava Karla Šmakala 1863 – 1941, Klub přátel numismatiky, Kralupy n. Vltavou 1977 – 1986
HU.    Herber O.: Ražené medaile Marie Uchytilové, ČNS, Hradec Králové 1985
Husz.    Huszár L.: Münzkatalog Ungarn, von 1000 bis heute, Budapešť, Mnichov 1979.
HV.    Herber O., Vejrosta A.: Soupis medailí Václava Kříže
Ch.    Hásková J.: Chaurova sbírka – Pražské groše, ČNS a Národní muzeum, Praha 1991
Char.    Charvát M.: Katalog německých vyznamenání 1933 – 1945
Chv.    Chvojka J.: Pražské groše Ferdinanda I., ČNS Praha 1997
Indra    Indra J.: Spolky c.k. vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Ostrava 2010
J.    Janovský H.: České vládní mince – kartotéka novověku, NSČs, Opava 1958
Janina.    Janina V. L.: Numismatika antičnovo Pričernomoria, Kijev, Naukova dumka, 1982

Jav.    Javorský, V., Stříž, Z.: Medaile, plakety a žetony okresu Opava, 2000
Joslin.    Joslin E. C.: Catalogue of British and associated Orders, Decorations and Medals, 1983
Jung.    Jung P.: Rakousko-uherská armáda za první světové války, Brno 2007
K.    Kunc J.: Čínské mince císařských dynastií, ČSPDP, Praha 1979
k    Kolářský Z.: Katalogy výstav, Galerie havního města Prahy, 1976, 1981, 1986
Kaim.    Kaim R.: Die altrussische Munzgeschichte und Prägungen von 1350-1700, Bd.2, Hagen 1980
Kam.    Kaminski C.: Katalog Monet Polskich, I. a II. díl, Varšava, 1976, 1980
Kar.    Karasiewicz V.: Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 – 1993, Aurea Praha 2010
Katz.    Katz V.: Die Erzgebirgische Prägemedaille des XVI. Jahrhunderts, Praha 1932
Katz1.    Katz V.: Freundschaftsmedaillen und verwandte Denkmale, Praha 1938
Kav.    Kavaliauskas V.: Řády a vyznamenání / Estonsko, Lotyšsko, Litva 1918 – 1940, Brno 1998
Kerrigan.    Kerrigan Ev.: American Medals and Decorations
Koch.    Koch B.: Die Wiener Pfennig, Wien 1983
Kol.    Kolníková E.: Význam mincí z moravského laténskeho centra Němčice nad Hanou pre keltskú numizmatiku, Numismatický sborník 21 / Praha 2006
Kol1.    Kolníková E.: Keltské mince na Slovensku, Bratislava 1978
Kop.    Kopicki E.: Katalog podstavovych typow monet polskich, I. a II. díl, Varšava 1976
KM.    Krause Ch. L., Mishler C.: Standard Catalog of World Coins
Kr.    Kraumann Fr.: Novoroční plakety a medaile fy Franta Anýž a spol. Praha, NL II/str.72-75
Krubl.    Krubl Z.: Československé a české vojenské odznaky (1922 – 1997), NV Praha 1999
Krug.    Krug W.: Die sachsischen Groschen, Pfennige und Heller in die Mitte des 15. Jahrhunderts, Hamburger Beiträge zur Numismatik 1952 – 1953.
Krug2.    Krug W.: Die Münzen des Hochstifts Bamberg, Stuttgart 1999
KŠK.    Karasiewicz, Šustek, Klim : Odběrní poukazy Tuzexu, Merkur Revue 2005
Kub.    Kubeš M.: SNB v období 1945 – 1989 ve faleristice, ČNS Hradec Králové 2008
K-G.    Kampmann U., Ganschov T.: Die Münzen der römische Münzstätte Alexandria, Batteberg 2008
K-K.    Kounovská B., Kounouvský J.: Britská vyznamenání (od královny Viktorie po Alžbětu II.), Praha 2008
K-S.    Kounovský J., Staněk Fr.: Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa (1935-1939), ČNS – pobočka Praha 2007
Lanz.    Kostial M.: Kelten im Osten, Gold und Silber der Kelten in Mittel- und Osteuropa  – Samlung Lanz, München 1997
Laslo.    Laslo A. J.: The Interallied Victory Medals of World War I., Albuquerque – New Mexico, 1986
Len.    Lengyel A.: Aranykönyv 1325 – 1540, Budapest 2013
Ley1.    Sammlung Leypold – Band I., SNG Oesterreich,  Wien 2000
LG.XIV.    Lanz Graz XIV. (1979): Haus Habsburg-Lothringen
Lob.    Mertens Eb.: Samlung Arthur Löbbecke, Halle 1925 (reprint 1974)
Luschin.    Luschin Ar.: Wiener Münzwesen im Mittelalter, Wien und Leipzig 1913
M.    Hess A.: Verzeichniss verkauflicher Münzen aus der fürstlich Montenuovo‘schen Münzsammlung, Frankfurt 1885
Mareš.    Mareš J.: Václav Jan Seidan a jeho dílo, Numismatický časopis Československý, ročník X., Praha 1934
Mayer.    Mayer A.: Die Münzen des alte Deutschland, Köln 1913
Mayersb.    Mayersbach Fr.: Alte deutsche Thaler, Altona 1894
Met.    Metcalf D. M.: Coinage of the Crusades and the Latin East in the Ashmolean Museum Oxford, London 1995
Meyer.    Meyer H.: Münzen der Republik Venedig 814 – 1797, Stolberg 1984
M-A.    Miller zu Aichholz Viktor: Österreichische Münzprägungen 1519 – 1918, Wien 1920
M-G.    Müller Manfred, Geiger Anton: Das Papiergeld der deutschen Eisenbahnen und der Reichspost, Frankenthal 2000
M-T.    Moser Heinz, Tursky Heinz: Die Münzstätte Hall in Tirol 1477 – 1665, Hall 1977
MA.    Mitchiner M.: The Acient and Classical World (600 B. C. – A.D. 650), Hawkins Publications, London 1978
Markl.    Markl M.: Münzen, Medaillen und Prägungen mit Namen und Titel Ferdinand I., Prag 1896
Maš.    Mašek M.: Encyklopedie řecko-baktrijských panovníků z pohledu jejich mincí, Praha 2010
Maug.    Maugeri M.: Le Monete degli Aragonensi in Sicilia 1282 – 1479, Termoli 1996
McA.    Mc Alee R.: The Coins of Roman Antioch, SNG – Lancaster/London 2007
MI.    Mitchiner M.: The World of Islam, Hawkins Publications, London 1979
Min.    Minarovičová E.: Medaily a plakety Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Bratislava 1995
MKČ.    Halačka I.: Mince zemí koruny České, 2 svazky, Dukát Brno 2011
MN.    Mitchiner M.: Non-islamic States and Western Colonies, A.D. 600 – 1979, London 1979
Mor.    Morittu G.: Guerre e Decorazioni 1848 – 1945, Padova 1996
Morav.    Moravec J.: Mince Františka Josefa I. a Karla I., Praha 1990
MPS.    Malloy A. G., Preston I. F., Seltman A. J. : Coins of the Crusader States, New York 1994
Mrš.    Mrštík J.: Vládní početní groše a peníze 1551 – 1662, ČNS Kroměříž 2004
Mušmov.    Mušmov N.: Antičnitně moněty na balkanskija poluostrov i monetyť na blgarskitně care, Sofia 1912
Muž.    Mužík V.: Známky Plzně a okolí – 2. část, Numismatická ročenka 1995, ČNS Cheb
MZČ.    Medaile v zemích českých – katalog výstavy pořádané ČNS v Praze roku 1924
N.    Nový M.: Mince Marie Terezie 1740 – 1780, Cheb 1978 – : Mince Františka Lotrinského 1745 – 1765, Cheb 1981
ND.    Niemann D.: Bewertungs-katalog Orden und Ehernzeichen Deutschland 1871 – 1945, Hamburg 2004
Nech.    Nechanický Z.: Mincovnictví Leopolda I. 1657 – 1705, ČNS, Hradec Králové 1991
Nech1.    Nechanický Z.: Mincovnictví Albrechta z Valdštejna, ČNS Ústí nad Orlicí 1991
Nech2.    Nechanický Z.: Mince Nových Čech (České Falce) za Karla IV. a Václava IV. v letech 1356-1400, ČNS Hradec Králové 1998
Něm.    Němečková V., Pekárek J., Šůla J : Nerealizované návrhy československých papírových  platidel 1918 – 1988, Hradec Králové 1991
Nimm.    Nimmergut J.: Orden Europas, Battenberg 1991
NL.    Numismatické listy / uveden ročník a strana /
No.    Novák E. star.: Všesokolské slety 19. a 20. století, ČNS Nymburk-Poděbrady 2006
Noe.    Noeske Hans-Christoph: Die Münzen der Ptolemäer, Historisches Museum Frankfurt am Main 2000
Noh.    Nohejlová E. : Nález v Lužanech, NČČs 1936, str. 120-130
Nov.    Novák E.: Korunovace a korunovační ražby Habsburské monarchie v letech 1526 – 1918, Veduta Štíty 1991 – 1997
Nov1.    Novák E.: Naši presidenti na mincích medailích a plaketách 1918 – 2008, Veduta Štíty 2008
Not.FI. Novotný, V.: Mince Františka I., 1792 – 1835, Hodonín 2019
Not.FII. Novotný, V.: Mince Ferdinanda II., 1617 – 1637, Hodonín 2013
Not.FIII. Novotný, V.: Mince Ferdinanda III., 1627 – 1657, Hodonín 2009
Not.FJI. Novotný, V.: Mince Františka Josefa I., 1848 – 1916, Hodonín 2017
Not.FV. Novotný, V.: Mince Ferdinanda V., 1835 – 1848, Hodonín 2010
Not.JIR. Novotný, V.: Mince Josefa I., 1705 – 1711 a Františka Rákociho 1703 – 1711, Hodonín 2015
Not.JL. Novotný, V.: Mince Josefa II., 1765 – 1790 a Leopolda II. 1790 – 1792, Hodonín 2015
Not.K. Novotný, V.: Mince Karla VI., 1711 – 1740, Hodonín 2002
Not.L. Novotný, V.: Mince Leopolda I., 1657 – 1705, Hodonín 2014
Not.MT. Novotný, V.: Mince Marie Terezie., 1740 – 1780, Hodonín 2020
NŠ.    Nechanický Z., Šafář O.: Kladské mincovnictví, ČNS Hradec Králové 1983
OK.    Kopecký O.: Soupis ruských vyznamenání od roku 1706 do roku 1917, ČSPDP Praha 1964
Ond.    Ondrouch V.: Keltské mince typu Biatec z Bratislavy, SAV Bratislava 1958
OŠ.    Španiel O., Štech V. V., Nerad J. L.: Dílo Otakara Španiela, Praha 1954
P.    Polívka Ed.: Mince Josefa II. a Leopolda II. 1765 -1792, ČNS, Praha 1985
Mince Františka I. 1792-1835, ČNS, Hradec Králové 1973
Mince Ferdinanda V. 1835 – 1848, ČNS, Praha 1976
Mince Františka Josefa I. 1848 – 1916, ČNS, Hradec Králové 1982
Pavlov.    Pavlov P. Ch.: Blgarski ordeni i medali,  Sofia 2002
Paulsen.    Paulsen R.: Die Münzprägung der Boier, Leipzig / Wien 1933
PdA.    Poey d-Avant F.: Monnaies féodales de France, Paris 1858 – 1862
PG.    Polívka Ed.: Pražský rytec a medailér Antonín Guillemard 1747 – 1812, ČNS, Praha 1988
Pick.    Pick A.: Standart Catalog of World Paper Money, Krause Publication, Iola, USA
Pinta.    Pinta V.: Pražské groše Karla IV. (1346 – 1378), Chomutov 1999
PL.    Polívka Ed.: Pět století lobkowiczkých numismatických památek
Pohl.    Pohl A.: Ungarische Goldgulden des Mittelalters (1325 – 1540), Graz 1974
PR.    Polívka Ed.: Mincovní památky šlechtických rodů v českých zemích, Praha 2000
Pr.    Probszt C.: Die Münzen Salzburgs, Basel-Graz 1958
Pri.    Prieur M., Prier K.: The Syro-Phoenician Tetradrachms and their Fractions from 57 B.C. to A.D. 253, SNG Lancaster Pennsylvania, London, 2000
Pro.    Prokisch B.: Die Raitpfennigprägung in der Österreichischen Erbländer, Wien 2009
Proch.    Procházka R.: Oesterreichisches Ordenhandbuch, Klenau-München 1974
Přib.    Přibil B.: Soupis československých svatostek, katolických medailí a jetonů, NČČs 1931, NČČs 1937-1938
PŠ.    Polívka Ed.: Šejnost Josef (1878-1941), soupis medailérských prací, Informace ČNS 35 – 36
Pulec.    Pulec V.: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, SNTL Praha 1980
PZ.    Polívka Ed., Závodský V.: Naše písemnictví v numismatických památkách, PNP, Praha 1960
Pž.    Polívka Ed.: České početní groše, žetony, kovové známky, ČNS, Praha 2003
Rad.    Radoměrský P.: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna, doplněný reprint I. vydání, ČNS Praha 1976
RBS.    Sammlung RBS – Münzen vor dem Türkkensturm, Auktion Lanz 152, München 2011
Reim.    Hess Adolph : Münzen und Medailen Cabinet des Justizrath Reimmann in Hannover, Frankfurt a.M. 1891
Rentz.    Rentzmann W.: Numismatisches Legendenlexikon des Mittelalters, Berlin 1866, Reprint 1972
Ri.    Richter R.: Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759 – 2010, Verlag Frühwald, Salzburg 2010
RIC.    Mattingly, Sydenhamm, Kent: The Roman Imperial Coinage, London 1923 – 1988
Ros.    Rosenberg H., Grabowski H. L.: Die deutschen Banknoten an 1871, Gietel Verlag 2009
Sa.    Saurma-Jeltsch H.: Schlesische Münzen und Medaillen, Breslau 1883, reprint Olomouc 1991
Die Saurmasche Münzensammlung deutcher, schweizerischer und polnischer Gepräge, 2 svazky, Berlín 1892
Sab.    Sabatier J.: Monnaies Byzantines, II.díly, Leipzig 1930
Sas.    Sasínek R.: Aukční žetony České numismatické společnosti, pobočky v Brně, ČNS Brno 2016
S.    Sear D. R.: Roman Coins and their Values, London 1983
SB.    Sear D. R.: Byzantine Coins and their Values, London 1985
SG.    Sear D. R.: Greek Coins and their Values, London 1978-79
SGI.    Sear D. R.: Greek Imperial Coins and their Values, London 1986
Seaby.    Seaby H. A., Sear D. R., Loosley R.: Roman Silver Coins, Bd.1, Republik to Augustus, London 1978
SCBC.     Spink : Coins of England and the United Kingdom – Standard Catalogue of British Coins, Spink London 2016
Scheers    Scheers S.: La Gaule Belgique. Numismatique Celtique. 1983.
Schj.    Schjoth F.: Chinese Currency – the Schjoth Collection at the Numismatic Cabinet of the University of Oslo, London 1976
Sm.    Smolík J.: Pražské groše a jejich díly, 1300 – 1547, ČNS Praha, 1971 – reprint
Smělý.    Smělý T.: Nedatované pražské groše Ferdinanda I., Numismatické listy 1996/5-6
SNG1.    Milano.Syloge Nummorum Graecorum, Italia, Milano, XIII. Aegyptus, 1. Ptolemai (1989)
SNG2.    Milano.Syloge Nummorum Graecorum, Italia, Milano, XIII. Aegyptus, 2. Octavianus Augustus – Lucius Verus (1991)
SNG3.    Milano.Syloge Nummorum Graecorum, Italia, Milano, XIII. Aegyptus, 3. Commodus – Galerius Caesar (1992)
SNS1.    Sborník Prvního numismatického symposia 1964, ČNS Brno 1966
Spaskij.    Spaskij I. G.: Russkaja monětnaja sistěma, Leningrad 1962
Ss.    Keller A.: Das deutsche Notgeld – Serienscheine, Battenberg 1975
SS.    Sreckovic Sl.: Akches I. – V., Belgrad 1999 – 2007
S-N.    Sukeník L., Novotný V.: Československé a české řády a vyznamenání 1948 – 2000, Hodonín 1999
S-V.    Suchomel D., Videman J.: Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608-1820), ČNS Kroměříž 1997
ŠFP.    Štemberg R., Fuciman J., Petr J.:  Numismatické památky Zemské jubilejní výstavy 1891, Praha 1991
Taul.    Taul A.: Olomoucké medaile, plakety, žetony a známky, Olomouc 1969
Tie.    Tieste R.: Katalog des Papiergeldes der deutschen Kriegsgefangenlager im I. Weltkrieg, Bremen 1998
Unger.    Unger E.: Magyar éremhatározó, Budapest 1961
Varb1.    Varbanov I.: Greek Imperial Coins – vol. I. – Dacia, Moesia Superior, Moesia Inferior, Bourgas 2005
Varb2.    Varbanov I.: Greek Imperial Coins – vol. II. – Thrace (from Abdera to Pautalia), Bourgas 2005
Varb3.    Varbanov I.: Greek Imperial Coins – vol. III. – Thrace (from Perinthus to Traianopolis), .., Macedonia, Bourgas 2007
VDN.    Heinc Z., Kounovský J., Baumruk V.: Vyznamenání z doby nesvobody 1939 – 1945, ČNS – pobočka Praha 1999
Vid. Videman J., Paukert J.: Moravské denáry 11. a 12. století, Kroměříž 2009
Ve.    Veselý S.: Pražské groše Karla IV., Numismatický sborník 10, Praha 1967-1968
Ves.    Veselovský J.: Slovenské a československé čiapkové a rozlišovacie odznaky druhov vojsk (1918 – 2004), 2004
VFR.    Kounovský J.: Vyznamenání Francouzské republiky, 1870 – 1999, ČNS – pobočka Praha 2000
VM.    Měřička V.: Československá vyznamenání I. – VI., ČNS, Hradec Králové 1973 – 1984
VM1.    Měřička V.: Rakouské a rakousko-uherské vojenské a občanské záslužné a pamětní medaile, Praha 1974
VM2.    Měřička V.: Rakouská a rakousko-uherská záslužná a pamětní vojenská a občanská vyznamenání, Praha 1976
VM3.    Měřička V.: Orden und Auszeichnungen , Praha-Artia 1966
VM4.    Měřička V.: The Book of Orders and Decorations, London 1975
VM5.    Měřička V.: Dekorace z prusko-rakouské války v roce 1866, ČSPDP Praha 1990
VPÚ.    Kounovský J., Heinc Z. : Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 1945 – 1949, ČNS Hradec Králové 2001
VR1.    Veselý R.: Bílé peníze Ferdinanda I. (1526 – 1564), Numismatické listy 2008, str. 5 – 21
V-P.    Videman J., Paukert J.: Moravské denáry 11. – 12. století, Kroměříž 2009
V-R.    Vostal L., Ryant J.: Nouzové peněžní poukázky v českých zemích v letech 1848 – 1850
WB.    Bigoszewska W.: Polskie ordery i odznaczenia, Warszawa 1989
Wer1.    Werlich R.: Russian Orders, Decorations and Medals,  Quaker Press, Washington D. C. 1968
Wer2.    Werlich R.: Orders and Decorations of all Nations, II. Edition, Washington 1990
Wil.    Wilkes T.: Islamic Coins and their Values – Volume 1 – The Mediaeval Period,     Spink London 2015
WK.    Wolfgang Krug: Die Münzen des Hochstifts Bamberg, 1007 bis 1802, Stuttgart 1999
Zeidler.    Zeidler S.: Leistungs-Eherenabzeichen der Oesterr.-Ungarn Armee
Zeitz.    Zeitz L., Zeitz J.: Napoleons Medaillen, Petersberg 2003
Zot.    Zöttl Helmut: Salzburg – Münzen und Medaillen 1500 – 1810, Salzburg 2008

Příloha B

OZNAČENÍ STUPNĚ ZACHOVALOSTI

Mince, medaile, řády a vyznamenání:
Proof, (LR) Ražba z leštěných razidel bez nejmenších stop poškození. Vady obalu je nutno uvést.
0/0 S ražebním leskem, neprošlé oběhem. Stoprocentně zachovalý materiál. Musí mít povrch získaný na konci výrobního
procesu. Jako doplněk jsou uváděny i ty nejnepatrnější vady, tedy i vlasová škrábnutí apod.
Musí mít ostré neotřelé detaily, otřep vzniklý ražbou. U starších ražeb může mít ražební lesk tmavší nádech.
1/1 Mimořádně krásný. Prvotřídně zachovalý materiál s bezvýznamným opotřebením a nesnadno postřehnutelným poškozením. V popisu je nutné uvádět všechny i nepatrni vady.
2/2 Pěkně zachovalý. Materiál drobně otřelý s drobnými vadami.
3/3 Dobrý. Dobrá zachovalost s většími stopami opotřebení. Hlavní opisy jsou zachovány. Drobnější detaily
i písmo částečně setřelé. Celkový dojem ještě opravdu dobrý. V popisu jsou uváděny větší vady, které rušivě zasahují do obrazu. Materiál se ještě dá přesně určit.
4/4 Horší zachovalost mající mnoho stop oběhu a hodně otřelý obraz. Jedná se o materiál poškozený nebo opotřebovaný a otřelý tak, že nejsou vidět podstatné části potřebné k identifikaci. Přesto opis musí být aspoň z části čitelný a umožňuje hrubé určení.
„ – „…Mezistupeň, kterým se upřesňuje zachovalost na rozhraní dvou stupňů. Při tomto označení nerozhoduje, zda příslušné znaménko je umístěno před nebo za číslem. Mezistupně je nepřípustné použít
u zachovalosti 0/0.
Materiál horší jakosti se zpravidla do členských aukcí nezařazuje.

Stuhy k řádům, vyznamenáním a dekoracím:
1 Nová, nenošená, bez jakéhokoliv poškození. Kompletní.
2 Mírné stopy vzniklé nošením. Kompletní.
3 Poškozená. Nekompletnost je potřeba uvést.

Literatura:
N Nová
VDZ Velmi dobře zachovalá
DZ Dobře zachovalá
Z Zachovalá. Stopy po prohlédnutí nebo přečtení knihy.
P Použitá. Stopy používání – vepsané poznámky apod.

Papírová platidla a ostatní příbuzný materiál:
N Oboustranně bezvadně zachovalý exemplář, dosud neobíhající, bez jakýchkoliv přehybů, ulámaných růžků, bez skvrn, nepošpiněný (odpovídá UNC).
0 Nepatrné vady (např. ulámané růžky) bez přehybů (odpovídá AU).
1 Velmi krásný, čistý, neznatelně přeložený (nejvýše 1x; odpovídá XF).
2 Krásný, nepatrně přeložený, nejvýše jeden ostrý přehyb v hlavním směru, další přehyby slabé. Olámané rohy, menší nečistota i nepatrné odření lze tolerovat. Neprodřený či jinak poškozený (natržení nebo nastřižení není přípustné; odpovídá VF).
3 Dobrý, průměrně zachovalý, přehyby v obou směrech, jinak bez poškození, nenatržený, průměrně pošpiněný, v místech přehybů slabě odřený, nikoliv prodřený (odpovídá VG).
4 Méně zachovalý, silněji překládaný, vydřená místa v přehybu, silněji pošpiněný, nepatrně natržený, ulámané či částečně chybějící rohy, poškozený (odpovídá G),
5 Velmi špatný, silně překládaný, silně znečištěný, silně poškozený, natržený, či dokonce roztržený, odřený, chybějící části a rohy (odpovídá POOR).
„ – „ Mezistupeň upřesnění zachovalosti na rozhraní dvou stupňů. Při tomto označení nerozhoduje, zda příslušné znaménko je umístěno před nebo za číslem. Mezistupně je nepřípustné použít u zachovalosti „N“ a „0“.

Příloha C

OZNAČENÍ STUPNĚ VZÁCNOSTI

R Méně se vyskytující
RR Vzácný
RRR Velmi vzácný
RRRR Mimořádně vzácný
U Unikátní výskyt (známy maximálně 3 kusy)