Knihovní řád

V souladu se zněním stanov ČNS je vydán tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. I. Poslání a činnost knihovny

Knihovna je zřízena ve smyslu Čl. I odst. (4) písm. c) stanov ČNS.

II. Uživatelé a informačních služeb

Čl. II. Registrace uživatele

1. Knihovna je dle stanov Čl. 1 odst. (4) písm. c) zřízena pro členy ČNS.
2. Nečlenům ČNS (muzeím, knihovnám, institucím) mohou být publikace z knihoven ČNS zapůjčeny pouze výjimečně v náležitě odůvodněných případech, na návrh pracovníka knihovny a se souhlasem předsednictva Výboru ČNS.
3. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Čl. III. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny zástupce ČNS.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně na sekretariát ČNS.

Čl. IV. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Pokud je v knihovně přístupná výpočetní technika pro uživatele, je uživatel povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do programového vybavení knihovny ČNS, nesmí instalovat nový SW, nesmí kopírovat žádný SW, nesmí měnit konfiguraci instalovaného SW, nesmí měnit konfiguraci HW, nesmí zasahovat do HW, nesmí do počítače vkládat zejména: flashdisky, externí disky, CD, DVD, paměťové karty SD, SDHC, SDXC. Uživatel nese plnou odpovědnost za škodu, která by vznikla porušením tohoto ustanovení.

2. Případné digitální kopie materiálů pro uživatele smí pořizovat pouze pracovník knihovny proti úhradě ceny za poskytnutý nosič (CD, DVD, flashdisk apod.)

3. Pro uživatele není v knihovně přístupný veřejný internet.

4. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

III. Výpůjční řád

Čl. V. Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Ústřední knihovna je majetkem ČNS a pobočková knihovna je majetkem pobočky.
2. Knihovna půjčuje knihy a jiné knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu.
3. ČNS může odmítnout zhotovit kopie (vč. digitálních), je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

Čl. VI. Rozhodnutí o půjčování

1. Knihy či jiné knihovní dokumenty ve vlastnictví ústřední knihovnu není možné půjčit mimo prostory knihovny. Výjimku lze udělit pouze výjimečně v náležitě odůvodněných případech, na návrh pracovníka knihovny a se souhlasem předsednictva Výboru ČNS.
2. O půjčení knihy či jiného knihovního dokumentu uvedené v čl. 5 odst. 2 tohoto KŘ, které jsou ve vlastnictví pobočky ČNS, rozhoduje předseda dané pobočky.

Čl. VII. Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad v evidenci, kterou vede ČNS.
2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na výpujčním dokumentu.

Čl. VIII. Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno do vypůjčeného dokumentu jakkoliv zasahovat.  Není povoleno v dokumentu podtrhávat (a to ani gumovatelnou tužkou či gumovatelným perem), zvýrazňovat.

3. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

Čl. IX. Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje výbor ČNS.
2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy
3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou
4. Jednací řád byl schválen Radou ČNS dd.mm.yyyy a tímto dnem nabývá platnosti.

Příloha č.1 Knihovního řádu

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Česká numismatická společnost, z.s. (dále ČNS)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, e-mail, telefon

Služební údaje: evidenční číslo člena ČNS

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Uživatel oznámí ČNS případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
ČNS uživateli knihovny na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky ČNS a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů ČNS vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace člena u ČNS a 5 let poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.
Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.

Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na členy výboru ČNS, členy Rady ČNS a členy revizní komise.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn přístupovým heslem.

Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do ČNS, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: cns-sekretariat@seznam.cz.

Schváleno I. Radou předsedů ČNS dne 7. října 2023.