Program konference Středoevropské numismatické dny v Kutné Hoře

05.09.2016 | Michal Mašek


PROGRAM MEZINÁRODNÍ NUMISMATICKÉ KONFERENCE
–––––
Program der internationalen numismatischen Konferenz

Filosofický ústav AVČR, v.v.i., Praha/
Centrum medievistických studií Akademie věd České republiky
a Univerzity Karlovy v Praze
a
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
a
Národní muzeum
a
Numismatická komise Asociace muzeí a galerií ČR
a
České muzeum stříbra, Kutná Hora


                        


NUMISMATICA CENTROEUROPAEA -
Středoevropské numismatické dny I

Jagellonské mincovnictví
ve střední Evropě 

19.–22. 9. 2016 / KUTNÁ HORA
Dačického dům, Komenského nám. 41

 


Pondělí (Montag) 19. 9. 2016

10:00–12:00: Registrace účastníků v Dačického domě 
                       Registration der Teilnehmer in Dačický-Haus

12:30: Zahájení konference / Eröffnung der Konferenz

13:00–18:30: Přednášky

Sekce Jagellonci / Sektion Jagelonien

Moderuje: Petr Vorel

Borys Paszkiewicz
Mennictwo śląskie doby jagiellońskiej
Silesian coinage during the Jagiellonian period

Mateusz Woźniak – Anna Bochnak 
The hoard of the counterfeit coins of Władysław Jagiełło from Łuck
Nález imitovaných mincí Vladislava Jagellonského z Lucku

Pavel Milejski
Znalezidska groszy praskich Władisława II Jagiellończyka ze Śląska
Finds of Prague groschen of Vladislaus II Jagiellon from Silesia

Jan Videman
České dukáty králů z jagellonské dynastie – chronologie a typologie
The Bohemian ducats of the kings of Jagiellon dynasty – chronology and typology

Aleš Švec
Nález bielych peňazí Vladislava II. Jagelovského z Milanoviec (Slovensko)
Fund von weißer Pfennigs Vladislaus II. von Jagiello aus Milanoviec (die Slowakei)

Moderuje: Dagmar Grossmannová

Roman Zaoral
Ceny, mzdy a mince v českých zemích doby jagellonské (1471–1526) 
Prices, wages and coins in the Jagiellon Czech lands (1471–1526)

Petr Vorel
Mincovní právo a jeho uplatnění v českých zemích v době jagellonské (1471–1526)
Right of coinage and its application in the Czech lands during the Jagiellonian period (1471–1526)

Barbara Butent-Stefaniak – Elżbieta Baran
Monety jagiellońskie w zbiorach Ossolineum
The collection of jagiellonian coins in the Ossoliński national institute

Jan Cihlář – Lukáš Richtera – Pavel Gregor
Diepholzské ražby napodobující české bílé peníze se lvem a jejich materiálové analýzy
Diepholz coinage imitating Bohemian white coins with a lion and its material analysis

Ondřej Černohorský
Písmo jako pomůcka při sestavování relativní chronologie bílých peněz Vladislava II. Jagellonského 
Písmo jako pomůcka při sestavování relativní chronologie bílých peněz Vladislava II. Jagellonského

Sekce antika a Keltové / Sektion Antike und Kelten

Moderuje: Jarosław Bodzek 

Mariusz Mielczarek
Rodyjskie monety i amfory. Na przykładzie północnego wybrzeża Morza Czarnego
Rhodian coins and amphoras. An example of the Northern Black Sea area

Tomáš Smělý
CEΓNVΔ, ΛCEΓNVΔ, CIECINV, CIECIV, CICNV. Několik poznámek k chronologii a ikonografii třetin statéru typu Athéna Alkidemos a drachem typu Minerva / Athéna a Minerva / protoma koně
CEΓNVΔ , ΛCEΓNVΔ, CIECINV, CIECIV, CICNV. Einige Bemerkungen zur Chronologie und Ikonographie der Drittelstatere vom Typ Athéne Alkidemos und der Drachmen vom Typ Minerva / Athéne und Minerva / Pferd-Protome

Július Fröhlich
Hromadný nález keltských mincí z východného Slovenska 
Hromadný nález keltských mincí z východného Slovenska

Paulina Koczwara
Finds of Padan coins in the the Celtic world outside the Cispalpine Gaul.
Nálezy keltských italských drachem z oppid mimo zaalpskou Galii

Jiří Militký
Depot Deutsch Jahrdorf (1855) – rekonstrukce obsahu a jeho nové zpracování
Das Depot Deutsch Jahrdorf (1855) – Die Rekonstruktion des Inhalts und seine neue Bearbeitung

Moderuje: Mariusz Mielczarek 

Marcin Rudnicki
Findings of Roman Republican coins from the Iron Age central place at Gąski-Wierzbiczany (Central Poland)
Znaleziska monet Republiki Rzymskiej z miejsca centralnego z epoki żelaza w miejscowości Gąski-Wierzbiczany (Polska Środkowa)

Arkadiusz Dymowski – Andrzej Romanowski
Znaleziska monet Republiki Rzymskiej ze skupiska osadniczego kultury przeworskiej w rejonie środkowej Prosny
Finds of Roman Republican coins from the Przeworsk culture settlement concentration in the middle Prosna drainage

Jarosław Bodzek – Jerzy Kliś – Barbara Zając
About some new Roman coin finds from Lesser Poland
O několika nových nálezech římských mincí z Malopolska

Emilia Smagur
The secondary use of Roman coins in Asia. The concept of "object biography”
Sekundární použití římských mincí v Asii. Koncept "biografie materiálních objektů".

Eliza Walczak
Ołowiane tessery Chersonezu w kolekcji Ignacego Terleckiego
Some Remarks about Lead Tesserae of Chersonesus from Ignacy Terlecki Collection

19:00: Společenský večer (I) / Abendempfang (I)

Úterý (Dienstag) 20. 9. 2016

9:00–12:00: Přednášky / Vorträge

Sekce od antiky po středověk / Sektion von Antike bis Mittelalter

Moderuje: Hubert Emmerig

Szymon Jellonek
The influx of the Roman coins in Wisłoka valley
Příliv římských mincí do údolí řeky Wisloky (jihovýchodní Polsko)

Ellen MacDougall
Explaining the hiatus: an analyis of the decline in the use of foreign peoples on Julio-Claudian coinage 
Vysvětlení hiátu: rozbor příčin úpadku v používání ražeb juliánsko-klaudiánské dynastie ze strany cizinců

Jiří Lukas
Nález českých denárů z konce 10. století z Chýště (okr. Pardubice) - předběžná zpráva
Ein Fund der böhmischen Denare in der Umgebung von Chýšť (Bezirk Pardubitz) - ein Vorbericht

Luboš Polanský
Mince 10. a 11. století a unikátní tlustý bílý peníz Ludvíka Jagelonského nalezené na hradišti Libice
Die Münzen vom 10. und 11. Jahrhunderts und eine einmalige dicke weiße Pfennig Ludwigs von Jagiello aus dem Burgwall in Libice

Herfried E. Wagner
Numismatische Zeugnisse für dynastische Allianzen von Böhmen, Österreich und Ungarn
im Mittelalter bis zur Zeit der Jagiellonen
Numismatická svědectví pro dynastické spojenectví Čech, Rakouska a Uher ve středověku až do doby jagellonské
 
Dagmar Grossmannová
Poklad z Hodova (revize mincovního nálezu z období Jagellonců na Moravě)
Schatzfund aus Hodov (Revision eines Münzfundes aus der Zeit der Jagiellonen in Mähren)

12:00–13:00: Oběd / Mittagessen

13:30: Odjezd na exkurzi / Die Abfahrt auf die Exkursion

19:00: Společenský večer (II) - raut v Dačického domě /
           Abendempfang (II) – Raut in Dačiký-Haus


Středa (Mittwoch) 21. 9. 2016

9:00–12:00: Přednášky / Vorträge

Sekce středověk až novověk / Sektion Mittelalter bis Neuzeit

Moderuje: Borys Paszkiewicz

Dorota Malarczyk
ʽAbbāsid dirhams from the mint of al-ʽAbbāsiyyah
Dirhamy Abbásovců z mincovny al-ʽAbbāsiyyah v Egyptě

Vlastimil Novák
Kopie nebo falza mincí? Dva moravské případy
Kopie nebo falza mincí? Dva moravské případy

Grzegorz Śnieżko
Renovatio monetae w Polsce Bolesława III Krzywoustego (1102–1138) w świetle analiz jego monet
Renovatio monetae in Poland of Bolesław III the Wrymouth (1102–1138) in the light of his coins analysis

Hubert Emmerig
Ungarische Denare von Matthias Corvinus bis Ferdinand I.: Ein neuer Hortfund aus Niederösterreich
Uherské denáry od Matyáše Korvína po Ferdinanda I.: Nový nález z Dolních Rakous

Antonio Manuel Henares Sevilla
Ungarische Denare von Matthias Corvinus bis Ferdinand I.: Ein neuer Hortfund aus Niederöterreich. Varianten und Metrologie der Denare Ferdinads I. aus der Münzstätte Kremnitz
Uherské denáry od Matyáše Korvína po Ferdinanda I.: Nový nález z Dolních Rakous. Varianty a metrologie denárů Ferdinanda I. z kremnické mincovny

Johannes Hartner
Aquilejské a bosenské denáry v rakouském penežním oběhu v 15.–17. století
Denare aus Aquileia und Bosnien im österreichischen Geldumlauf des 15.–17. Jahrhunderts.

12:00–13:00: Oběd / Mittagessen

13:00–16:00: Exkurze po městě / Stadtführung

16:30–18:00: Přednášky Přednášky / Vorträge

Sekce středověk až novověk / Sektion Mittelalter bis Neuzeit

Moderuje: Jiří Militký

Filip Krásný – Petr Schneider
Nález brakteátů z Vrátna (okr. Mladá Boleslav)
Der Brakteatenfund von Vrátno (Bez. Mladá Boleslav)

Pavel Milejski – Łukasz Sroka – Roksana Wawrzczak
Część skarbu brakteátow krzyżackych spod Opawy
Część skarbu brakteátow krzyżackych spod Opawy

Jan Cihlář – Lukáš Richtera – Michal Mazík
Korvínovy peníze s polceným uhersko-českým znakem a jejich dobová falza – materiálové analýzy
Coins with halved Hungarian and Bohemian emblems struck under Matthias Corvinus and their contemporary forgeries – material analysis

Marek Budaj – Michal Pírek
Nove nalezy z hradu Tekovská Breznica z cias bratrikov
New Finds from Castle Breznica from Brotherly Unity period

19:00: Společenský večer (III) / Abendempfang (III)

Čtvrtek (Donnerstag) 22. 9. 2016

9:00–12.00: Přednášky a závěrečná diskuze / Vorträge und Schlussdiskusion (Dačický-Haus)

Sekce novověk

Moderuje: Roman Zaoral

Kamil Smíšek
Početní peníze z hradu Orlík u Humpolce. Nový pohled na staré nálezy
Casting counters from Castle Orlík by Humpolec. New insight into old finds

Lukasz Sroka
Siedemnastowieczny skarb monet z Osieczowa, pow. boleslawiecki
Siedemnastowieczny skarb monet z Osieczowa, pow. boleslawiecki

Robert Pieńkowski
Gloryfikacja panującego i dynastii piastowskiej na monetach i medalach księcia Jerzego Wilhelma († 1675) oraz jemu poświęconych
Glorifikace knížete Jiřího Viléma († 1675) a dynastie Piastovců na mincích a medailích

Lukáš Funk
Nálezy mincí a odznaků v zaniklém Mašově mlýně na Tachovsku
Die Funde der Münzen und Abzeichen in der erloschenen Mašov-Mühle in der tachauer Region

Jan Štefan
Evžen Savojský – medaile na jeho vítězství v pamětním starém tisku
Evžen Savojský – medaile na jeho vítězství v pamětním starém tisku

Filip Hradil
Počátky numismatické sbírky olomoucké univerzity
Anfänge der numismatischen Sammlung der Universität in Olmütz

11:30: Závěrečná diskuze / Schlussdiskusion

12:00: Zakončení konference / Beendigung der Konferenz

12:00–13:00: Oběd / Mittagessen

13:15: Zasedání Numismatické komise AMG ČR (pouze pro členy)

 

Diskuze